Egzekucja z wynagrodzenia pracownika przejdzie przez szereg zmian. 8 marca 2023 roku Senat podjął uchwałę o przyjęciu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, która 13 marca została podpisana przez Prezydenta.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami przez wynagrodzenie rozumiane jest wynagrodzenia oraz niewyłączone spod egzekucji inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, jeżeli z tego tytułu zobowiązany otrzymuje okresowe świadczenia pieniężne. Nowe przepisy wprowadzają nieco odmienną definicję, i tak przez wynagrodzenie rozumie się zgodnie z art. 1a pkt 17:

wynagrodzenia oraz inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, jeżeli z tego tytułu zobowiązany otrzymuje okresowe świadczenia pieniężne, w tym świadczenia pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wypłacane przez pracodawcę w okresie zatrudnienia, a także w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy”

W założeniu zmiana ta ma usprawnić egzekucję ze świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacanych przez pracodawcę, a także przyspieszyć realizację zajęcia, gdyż pracodawca zamiast dwóch zajęć egzekucyjnych będzie obsługiwał tylko jedno, a nie dwa –  ze stosunku pracy oraz ze świadczeń, które są wypłacane przez pracodawcę.

Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 24 marca 2023 roku (DZ.U. z 2023 r poz. 556) i ma wejść w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zainteresowanych zapraszamy także na szkolenie Egzekucja komornicza oraz potrącenia z wynagrodzeń w praktycznych przykładach w 2024 roku prowadzone przez Iwonę Nowak-Przybylską. Podczas szkolenia omówimy obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych, w tym przepisy dotyczące dokonywania potrąceń oraz obowiązki informacyjne wobec komorników. Szkolenie uwzględnia praktyczne problemy związane z dokonywaniem potrąceń z wynagrodzenia, takie jak postępowanie w przypadku zbiegu potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych oraz egzekucji z różnych świadczeń.