Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Prawo pracy – trudne przypadki, bieżące problemy i wątpliwości

24 czerwca | 10:00 15:00

Skomplikowane lub niejasne przepisy prawa pracy w wielu przypadkach budzą wątpliwości na temat tego jak je stosować. Z pomocą często przychodzi wykładnia i orzecznictwo. Wprowadzone w zeszłym roku zmiany nie są wyjątkiem i w zakresie ich stosowania także trzeba się posiłkować się stanowiskami resortu pracy oraz PIP. Poniższe szkolenie opiera się na najnowszych stanowiskach i MRPiPS oraz innych resortów i urzędów.


Kiedy?
24 czerwca 2024 r., godziny: 10:00 – 15:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

Powierzenie innej pracy i zmiana warunków zatrudnienia, w tym:
 • Na jakich zasadach może powierzyć wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę? Czy można powierzać pracę nie wymagającą kwalifikacji?
 • Na jakich zasadach pracownik może wnioskować o zmianę warunków zatrudnienia? Jakie warunki muszą być spełnione i jak musi postąpić pracodawca?
 • Jak należy postąpić z wnioskiem o awans albo o podwyżkę?
 • Jakie są skutki zaakceptowania wniosku pracownika o zmianę warunków zatrudnienia?
 • Czy w razie zmiany warunków zatrudnienia na wniosek pracownika trzeba aktualizować informację o warunkach zatrudnienia?
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym:
 • Jak postąpić, gdy pracodawca wyznacza pracującą sobotę, a pracownik w tym dniu ma zajęcia w szkole podyplomowej, na kursie albo na studiach?
 • W jakich przypadkach i jakie szkolenia są zaliczane do czasu pracy? Czym różni się podnoszenie kwalifikacji zawodowych od szkoleń na podstawie art. 9413 KP?
 • Czy można odpracować podnoszenie kwalifikacji zawodowych będąc na urlopie wychowawczym?
Badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie:
 • Czy skierowanie na badania profilaktyczne może być elektroniczne?
 • Ile egzemplarzy skierowania na badania profilaktyczne trzeba wypisać?
 • Czy i kiedy można się posługiwać kopią skierowania na badania?
 • Jak się ma weekendowa przerwa w zwolnieniu do ustalenia obowiązku skierowania na badania kontrolne?
 • Czy trzeba skierować pracownika na badania kontrolne przed wypowiedzeniem, jeżeli w okresie wypowiedzenia pracodawca chce go zwolnić z obowiązku świadczenia pracy?
 • Czy w skierowaniu na badania wstępne trzeba wpisywać informację o niepełnosprawności kandydata do pracy?
 • Czy trzeba kierować na badanie profilaktyczne, gdy pracownik doniesie orzeczenie o niepełnosprawności? Czy trzeba na nim podawać informację o stopniu niepełnosprawności?
 • Jakich badań nie można przeprowadzić razem z badaniami wstępnymi?
 • Jak powinno być sformułowane zaświadczenie lekarskie dotyczące czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Jak takie orzeczenie wpływa na informację o warunkach zatrudnienia?
 • Czy pracownik może samodzielnie oświadczyć, że nie chce aby stosowano do niego zaświadczenie lekarskie o zgodzie na nadgodziny?
 • Jak traktować czas pracy pracownika w okresie po utracie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a przed uzyskaniem kolejnego?
 • Czy można skopiować do akt osobowych orzeczenie o niepełnosprawności pracownika?
 • Czy można kopiować do akt osobowych orzeczenia o niepełnosprawności dzieci pracownika lub członków jego rodziny?
Kary porządkowe, w tym:
 • Jak się nakłada kary porządkowe, jak się zbiera dokumenty dotyczące kar w części D akt osobowych i na jakich zasadach się je usuwa, zgodnie z wykładnią MRPiPS?
 • Jakie dokumenty się umieszcza w części D, a jakie w części E, gdy pracownik został ukarany karą porządkową za niezachowanie obowiązku trzeźwości?
 • Czy można nałożyć karę porządkową e-mailem?
 • Czy za to samo przewinienie można i ukarać karą porządkową i rozwiązać umowę o pracę?
Przerwy w pracy, w tym:
 • Czy pracownik może wychodzić poza budynek zakładu pracy w czasie przerwy „śniadaniowej” i przerwy „lunchowej”? Czy pracujący zdalnie może wychodzić na przerwę poza dom albo mieszkanie?
 • Jak poprawnie udzielać drugiej i trzeciej 15-minutowej przerwy na podstawie art. 134 KP? Jakie będą skutki nieudzielenia przerwy w razie kontroli PIP?
 • Czy pracującej zdalnie można odebrać prawo do łączenia przerw na karmienie dziecka piersią?
 • Czy przerwy od pracy przy monitorze ekranowym trzeba wpisywać w informacji o warunkach zatrudnienia?
Problemy z udzielaniem urlopów wypoczynkowych:
 • Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego bez badań kontrolnych? (wspólne stanowisko MRPiPS oraz GIP)
 • Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego, gdy pracownik „nie wyrobił się” z badaniami okresowymi?
 • Czy pracownik może odbyć badania okresowe będąc na urlopie wypoczynkowym?
 • Jak ustalić wymiar urlopu uzupełniającego, gdy pracownika i pracodawcę łączyło w danym roku kalendarzowym kilka umów?
 • Jak się udziela urlopu wypoczynkowego w razie równoległego zatrudnienia?
 • Czy na prośbę pracownika można udzielić urlopu wypoczynkowego na godziny?
 • Czy wykorzystanie 14 kolejnych dni wypoczynku to uprawnienie pracownika, czy jego obowiązek? (ostateczne stanowisko GIP),
Wyjścia prywatne, w tym siła wyższa, opieka na dziecko i urlopy okolicznościowe:
 • Czy wniosek o wyjście prywatne może być elektroniczny?
 • Czy można „nadpracować” wyjście prywatne?
 • Czy można odpracować wyjście prywatne w sobotę, w niedzielę lub w święto? W jakie dni wolne można odpracować wyjście prywatne?
 • Czy można odpracować wyjście prywatne przed rozpoczęciem kolejnej dniówki?
 • Na jakich zasadach pracownik niepełnosprawny może odpracować wyjście prywatne? (najnowsze stanowisko PIP)
 • Jak powinien być składany wniosek o wolne z powodu siły wyższej? Czy trzeba dołączać dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia?
 • Czy można wnioskować o siłę wyższą w minutach?
 • Jak przeliczyć wymiar zwolnienia w godzinach, gdy pracownik zmienił wymiar etatu?
 • Jakie są zasady dokumentowania korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat? Gdzie się przechowuje deklaracje rodzica o korzystaniu z tego uprawnienia, a gdzie wnioski o wolne?
 • Jak się udziela wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat, jeżeli pracownik wychowuje kilkoro dzieci?
 • Czy urlop opiekuńczy przysługuje na ślub kościelny, na pogrzeby drugiej żony ojca oraz na pogrzeb babci małżonki pracownika?
 • Gdzie się przechowuje wnioski o urlop okolicznościowy? Czy można kopiować dokumenty potwierdzające fakt korzystania z urlopu okolicznościowego? (stanowisko UODO)
 • Na jakich zasadach udziela się zwolnienia od pracy pracownikowi – krwiodawcy? Jak poprawnie dokumentować takie zwolnienie? (stanowisko UODO),
Poprawne porozumienie rozwiązujące umowę oraz wypowiedzenie umowy o pracę:
 • Czy w okresie od podpisania porozumienia do ustania zatrudnienia można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy? Ile trzeba płacić pracownikowi w tym czasie?
 • Czy można uzależnić zgodę na ustanie zatrudnienia na mocy porozumienia od wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika?
 • Czy można rozwiązać stosunek pracy e-mailem albo SMS-em i jakie będą tego skutki?
 • Czy można zwolnić pracownika od razu po powrocie ze zwolnienia lekarskiego?
 • Kto może być świadkiem wypowiedzenia?
 • Czy pracownik musi pokwitować wypowiedzenie? Czy trzeba zrobić notatkę z przebiegu wypowiedzenia?
 • Czy można odwołać pracownika ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy? Jak to można przeprowadzić?
 • Czy dni na poszukiwanie pracy przepadają pracownikowi, gdy nie zostaną wykorzystane?
Zwolnienie dyscyplinarne:
 • Jak się ustala termin na dokonanie zwolnienia dyscyplinarnego?
 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie w okresie wypowiedzenia, na L4, w czasie ochrony przedemerytalnej?
 • Czy warunkiem zwolnienia dyscyplinarnego jest szkoda po stronie pracodawcy?
 • Czy można zwolnić dyscyplinarne za nieinformowanie o niezdolności do pracy?
 • Czy sąd może zmienić kwalifikację zwolnienia z dyscyplinarnego na wypowiedzenie, gdy pracodawca nie stosował kar porządkowych?
Poprawne wypisanie i wydanie świadectwa pracy:
 • Z jakim dniem należy wystawić świadectwo pracy, jakie są skutki opóźnienia?
 • W ilu miejscach w w świadectwie pracy wpisać urlop opiekuńczy?
 • Jak na świadectwo pracy wpłynie akceptowanie wniosków o zmianę rodzaju pracy albo zmianę wymiaru etatu?
 • Kiedy się wydaje, a kiedy nie trzeba wydawać wraz ze świadectwem pracy informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • Jak się obecnie opisuje urlop rodzicielski w świadectwie pracy?
 • Czy w świadectwie pracy pisze się informację o zwolnieniu dyscyplinarnym lub nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika?
 • W ilu miejscach w świadectwie pracy wpisuje się informację o służbie wojskowej pracownika?
 • Co trzeba napisać w świadectwie pracy na temat urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu wypoczynkowego na żądanie oraz urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego?
 • Czy można podać adres sądu pracy w pouczeniu do świadectwa pracy?
 • Czy warunkiem sprostowania świadectwa pracy jest zwrócenie przez pracownika poprzedniego egzemplarza?
 • Czy wydając świadectwo pracy w wyniku sprostowania – świadectwo wydane poprzednio trzeba zniszczyć?
 • Jak poprawnie wydać kopię świadectwa pracy i od czego zależy jej postać? Czy pracownik może domagać się kopii w określonej przez niego postaci?
 • Czy na kopii świadectwa pracy trzeba napisać „kopia”?
 • Czy można pobrać opłatę za wydanie kopii świadectwa pracy?
WYKŁADOWCA:

Monika Frączek – prawniczka, specjalistka prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym była uczestnikiem prac legislacyjnych (z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie). Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jest autorką i współautorką artykułów i poradników (w tym książkowych) z zakresu prawa pracy, kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Współzałożycielka specjalistycznego wydawnictwa internetowego HR-Ebook poświęconego problematyce prawa pracy, podatków oraz ubezpieczeń społecznych i RODO, dla którego tworzyła i współtworzyła publikacje takie jak Rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami po zmianach w Kodeksie Pracy i Praca zdalna 177 pytań i odpowiedzi. Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy.

Cena:

480,00 zł netto (590,40 zł z VAT) za uczestnictwo 1 osoby w szkoleniu

Zainteresowanym tematyką prawa pracy polecamy również praktyczne warsztaty – Zmiany w prawie pracy w 2024 roku.