Od 1 stycznia po raz pierwszy w historii istnienia służby cywilnej jest możliwe rozliczanie nadgodzin w służbie cywilnej i wypłacanie wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny. Zmiany zostały wprowadzone na mocy ustawy z 16 czerwca 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz 1598).

Ponieważ jednak nowe regulacje budzą szereg wątpliwości, to do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały skierowane trzy pytania dotyczące  wypłaty wynagrodzenia:

  • Jakie składniki wynagrodzenia bierze się pod uwagę, obliczając wynagrodzenie za godziny nadliczbowe: czy tylko wynagrodzenie zasadnicze, czy wszystkie uzyskane w danym miesiącu składniki wynagrodzenia?
  • W jakim terminie powinna nastąpić wypłata wynagrodzenia za nadgodziny członkom korpusu służby cywilnej?
  • Do kiedy powinien zostać oddany czas wolny za godziny nadliczbowe, za które dyrektor generalny nie wyrazi zgody na wypłatę wy
    nagrodzenia?

KPRM odpowiedziała na powyższe w stanowisku z 31 stycznia 2024 roku, przy czym tylko na jedno z nich udzieliła odpowiedzi wprost: przy obliczaniu wynagrodzenia za godziny nadliczbowe jego podstawą ma być nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, a wszystkie składniki wynagrodzenia wymienione w ustawie, tak więc jest to sytuacja podobna do pojęcia normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, jakie występuje w kodeksie pracy.

Jeżeli chodzi o termin wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny, to Kancelaria w stanowisku ograniczyła się jednie do stwierdzenia, że powinna ona nastąpić niezwłocznie, co można interpretować jako najbliższy termin wypłaty wynagrodzenia za pracę. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami pracownik może złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny w terminie 14 dni po dniu zakończenia okresu rozliczeniowego, a dyrektor generalny urzędu ma na jego rozpatrzenie maksymalnie kolejnych 14 dni od dnia wpływu wniosku. Może się więc zdarzyć, że gdy pracownik złoży wniosek ostatniego dnia, a dyrektor rozpatrzy go też na koniec swojego terminu, to nie będzie możliwe ujęcie wynagrodzenia za nadgodziny na najbliższej liście płac i pracownik będzie musiał czekać kolejny miesiąc na wypłatę.

Natomiast rekompensata czasem wolnym powinna nastąpić w możliwie najszybszym terminie, lub też – na wniosek pracownika – powinna zostać udzielona bezpośrednio w okresie przed lub po urlopie wypoczynkowym. Jest to więc też tylko wskazówka ze strony KPRM, bez podania konkretnego rozwiązania.

 

Więcej o rozliczaniu nadgodzin można dowiedzieć się z naszego szkolenia Czas pracy od podstaw.