Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Czas pracy od podstaw – szkolenie trzydniowe

13 listopada | 09:00 15 listopada | 14:00

Zasady rozliczania czasu pracy pozostają jednymi z najtrudniejszych zagadnień w prawie pracy. Rozliczanie czasu pracy nieustannie budzi wiele wątpliwości. Jest też praktycznie niewykonalne bez znajomości stanowisk PIP oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego. Dlatego też postanowiliśmy opracować wyjątkowe, kompleksowe szkolenie z rozliczania czasu pracy: Czas pracy od podstaw – szkolenie trzydniowe.

Przedstawiamy szkolenie objaśniające zasady rozliczania czasu pracy. Pierwszego dnia skupimy się na się podstawowych pojęciach dotyczących czasu pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak definiuje się i liczy czas pracy, w jakich sytuacjach podróże służbowe czy szkolenia są wliczane do czasu pracy i jak organizować dyżury. Omówione zostaną różnice między pojęciami normy czasu pracy i wymiaru czasu pracy, zasady regulaminu pracy w kontekście czasu pracy, a także specyfika różnych systemów pracy. Szkolenie będzie również dotyczyć rejestracji czasu pracy, zasad pracy w godzinach nadliczbowych oraz wpływu uprawnień rodzicielskich na planowanie czasu pracy. Dzień zakończy się analizą organizacji czasu pracy pracowników mobilnych i zatrudnionych w grupach kapitałowych.

Drugi dzień szkolenia poświęcony jest planowaniu i dokumentowaniu czasu pracy. Omówione zostaną zasady układania harmonogramów czasu pracy oraz wymogi związane z ich archiwizacją, a także specyfika planowania czasu pracy w różnych systemach, np. 4-brygadówce czy systemie weekendowym. Uczestnicy dowiedzą się o nowych wymogach dotyczących dokumentacji nadgodzin i zasadach ewidencji czasu pracy wprowadzonych od 2019 r. W programie znalazło się również miejsce na dyskusję na temat wymagań dla dokumentacji prowadzonej elektronicznie, w tym archiwizacji różnych typów dokumentów związanych z czasem pracy oraz przechowywania dokumentacji urlopowej. Poruszone zostaną także kwestie związane z dokumentacją dotyczącą urlopów wypoczynkowych, w tym przechowywanie wniosków urlopowych czy dokumentów związanych z odwołaniem pracownika z urlopu.

Trzeciego dnia szkolenia skoncentrujemy się na rozliczeniach czasu pracy. Uczestnicy dowiedzą się o podziale i ustalaniu nadgodzin, polecaniu dodatkowej pracy i sposobach jej rozliczania. Omówione zostaną kwestie związane z rekompensatą za nadgodziny, pracą w dni wolne i specyfiką rozliczeń dla różnych grup pracowników, w tym kadry kierowniczej, pracowników tymczasowych i niepełnosprawnych. Na zakończenie dnia przewidziane są warsztaty praktyczne dotyczące konkretnych przypadków rozliczeń.

Szkolenie online. Łączny czas trwania szkolenia wynosi 15 godzin.


Kiedy?
13-15 listopada 2024 r., godziny: 09:00 – 14:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

DZIEŃ I

PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU CZASU PRACY

Czas pracy – pojęcie i korelacje z innymi instytucjami
 • Od kiedy liczymy czas pracy?
 • Czy czas zarejestrowany przez system RCP jest w całości zaliczany do czasu pracy?
 • Kiedy podróż służbowa jest zaliczana do czasu pracy?
 • Kiedy szkolenie podnoszące kwalifikacje jest zaliczane do czasu pracy?
 • Jak prawidłowo organizować dyżury pracownikom?
Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy
 • Czym się różni pojęcie normy czasu pracy od wymiaru czasu pracy?
 • Co to jest system a co to rozkład czasu pracy?
 • Jak liczy się dobę, tydzień i okres rozliczeniowy zgodnie z przepisami KP?
 • Jak prawidłowo zapewnić odpoczynek dobowy i tygodniowy pracownikowi?
 • Jakie przerwy są zaliczane do czasu pracy?
Regulamin pracy jako konstytucja w zakresie czasu pracy
 • Jakie są obligatoryjne postanowienia regulaminu odnośnie czasu pracy?
 • Co dodatkowo dopisać do regulaminu pracy w zakresie czasu pracy?
 • Jak uregulować zmiany w harmonogramach czasu pracy?
 • Jaka może być maksymalna wielkość rocznego limitu nadgodzin?
Systemy czasu pracy
 • Jakie rozkłady czasu pracy są możliwe w podstawowym czasie pracy?
 • Jakie mamy odmiany równoważnego czasu pracy?
 • Które systemy czasu pracy trzeba wprowadzić w treści umów o pracę?
 • Czym się różni system pracy w ruchu ciągłym od 4-brygadówki?
 • Kiedy stosuje się przerywany i skrócony czas pracy?
Zasady rejestracji czasu pracy
 • Jak może być potwierdzana obecność w pracy?
 • Czym różni się lista obecności od ewidencji czasu pracy?
 • Jakie wymogi musi spełniać karta ewidencji czasu pracy?
 • Na czym polega elektroniczna rejestracja czasu pracy?
 • Ile należy archiwizować dokumenty związane z czasem pracy?
Praca w godzinach nadliczbowych – zasady polecania
 • Jakie są zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Kiedy nie można zlecić pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Kiedy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy nadliczbowej?
 • Jakie są limity nadgodzin w skali miesiąca i roku?
 • Czy nadgodziny oddane w postaci czasu wolnego od pracy wchodzą do rocznego limitu nadgodzin?
 • Kiedy praca w soboty wchodzi do rocznego limitu nadgodzin?
Wpływ nowych uprawnień związanych z rodzicielstwem na planowanie czasu pracy
 • Czy wniosek o łączenie pracy z urlopem rodzicielskim może wiązać się z określeniem sztywnych godzin pracy przez pracownika?
 • Czy osoba łącząca pracę z urlopem rodzicielskim może pracować w godzinach nadliczbowych?
 • Jak rozliczyć wynagrodzenie za dodatkową pracę pracownika łączącego pracę z urlopem rodzicielskim?
Organizacja czasu pracy pracowników mobilnych i zatrudnionych w kilku podmiotach w grupie kapitałowej – analiza najnowszego orzecznictwa SN
 • Jak rozliczać czas pracy handlowców, którzy nie mają biura i wyruszają do pracy z domu?
 • Czy środek lokomocji wpływa na sposób rozliczenia czasu pracy pracownika mobilnego?
 • Czy powrót do domu pracownika mobilnego po ostatnim spotkaniu z klientem zaliczamy do czasu pracy?
 • Jak rozliczać czas pracy osoby mającej kilka umów z różnymi podmiotami w ramach jednej grupy kapitałowej?

DZIEŃ II

PLANOWANIE I DOKUMENTACJA CZASU PRACY BEZ TAJEMNIC

Zasady układania harmonogramów czasu pracy
 • Jakie zasady w zakresie układania harmonogramów czasu pracy obowiązują pracodawców?
 • W jakiej formie należy archiwizować zmiany wprowadzane do harmonogramów czasu pracy?
 • Przez ile lat trzeba będzie przechowywać harmonogramy od 2019 r.?
 • Czy posiadanie harmonogramu w systemie do zarządzania czasem pracy, w którym za pośrednictwem portalu pracowniczego zapoznaje się z nim pracownik jest wystarczające, aby uznać, że harmonogram jest przechowywany?
 • Czy zmiany w zakresie dokumentacji wymuszą zmiany dotyczące wyglądu harmonogramów tworzonych elektronicznie?
 • Czy harmonogram elektroniczny musi posiadać plik XML z wszystkimi metadanymi jak w przypadku dokumentacji w aktach osobowych?
Planowanie czasu pracy w różnych systemach czasu pracy
 • Kiedy warto wydłużać okres rozliczeniowy do 12 miesięcy?
 • Jak uelastycznić podstawowy czas pracy?
 • Jak planować pracę w tzw. 4-brygadówce?
 • Jak prawidłowo układać harmonogramy czasu pracy zatrudnionym w systemach równoważnych czasu pracy?
 • Jak zorganizować czas pracy zatrudnionym w systemie weekendowym?
 • Jak przydzielać zadania zatrudnionym w systemie zadaniowym?
 • Czy osoby zatrudniane w zadaniowym czasie pracy mogą mieć narzucane dni i godziny pracy?
 • Jakie cechy szczególne będą miały harmonogramy czasu pracy zatrudnionych na część etatu?
 • Czy można planować pracę ponad wymiar etatu z umowy o pracę?
Praca w godzinach nadliczbowych a nowe wymogi dotyczące dokumentacji
 • Jak będzie należało dokumentować polecanie nadgodzin od 2019 r.?
 • Czy wnioski o wyjścia prywatne będą musiały być przechowywane w dokumentacji czasu pracy, czy będzie nadal możliwe stosowanie książek wyjść?
 • Czy wnioski o odbiory nadgodzin trzeba będzie przechowywać w aktach osobowych, czy wraz z dokumentacją z zakresu czasu pracy?
 • Czy trzeba będzie na piśmie uzgadniać termin odbioru dnia wolnego za sobotę i taki dokument archiwizować?
 • Jaki będzie okres przechowywania dokumentacji związanej z pracą w nadgodzinach?
Elementy, jakie musi zawierać ewidencja czasu pracy od 2019 r.
 • Czy karta ewidencji czasu pracy będzie miała różne długości w zależności od przyjętego okresu rozliczeniowego?
 • Czy w karcie będzie obowiązek wpisywania czasu pracy „od do”, zamiast liczby przepracowanych godzin np. 8?
 • Jak będą wpisywane do kart ewidencji czasu pracy dyżuru pracowników?
 • Czy w karcie trzeba będzie odznaczać dni wolne od pracy?
 • Czy karta czasu pracy, podobnie jak harmonogramy, będzie musiała być podpisywana przez pracownika?
Nowa dokumentacja z zakresu czasu pracy
 • Jakie wymagania będzie musiała spełniać dokumentacja czasu pracy prowadzona elektronicznie?
 • Jakie dokumenty z dotychczasowych akt pracowniczych należy przechowywać w nowej dokumentacji czasu pracy?
 • Jakie wnioski dotyczące czasu pracy należy przechowywać w nowej dokumentacji czasu pracy?
 • Czy polecenia pracy w godzinach nadliczbowych wydane elektronicznie trzeba będzie drukować i przechowywać w dokumentacji czasu pracy?
 • Jakie dokumenty dotyczące zadaniowego czasu pracy należało będzie archiwizować?
 • Czy konieczne będzie przechowywanie wniosków o odbiór nadgodzin w postaci czasu wolnego od pracy?
 • Czy dokumentacja z zakresu czasu pracy może być prowadzona w sposób elektroniczny, jeśli akta pracownicze będą nadal prowadzone w tradycyjnej formie?
 • Jak dołączyć do dokumentacji elektronicznej czasu pracy wniosek pracownika o indywidualny rozkład czasu pracy? 
Zasady przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy
 • Czy dokumentację z zakresu czasu pracy trzeba przechowywać przez ten sam okres co akta osobowe pracowników?
 • Czy istnieją dokumenty z obszaru czasu pracy, które będzie należało przechowywać 50 lat?
 • Jakie dokumenty dotyczące czasu pracy będzie trzeba przechowywać 10 lat?
 • Jakie dokumenty dotyczące czasu pracy będzie można przechowywać jedynie przez okres 3 lat?
Dokumentacja dotycząca urlopów wypoczynkowych
 • Czy w dokumentacji urlopowej należy przechowywać wnioski o urlopy szkoleniowe i okolicznościowe?
 • Czy jest obowiązek przechowywania odrzuconych wniosków urlopowych?
 • Czy wycofane wniosku urlopowego przez pracownika pozwala na wyrzucenie i niearchiwizowanie wniosku?
 • Czy należy przechowywać dokumenty dotyczące odwołania pracownika z urlopu?
 • Jak długo należy przechowywać dokumentację urlopową?

DZIEŃ III

ROZLICZENIE CZASU PRACY W PIGUŁCE

Jak podzielić nadgodziny na dobowe i średniotygodniowe?
 • Jak ustalić nadgodziny dobowe w różnych systemach czasu pracy?
 • Kiedy dojdzie do dodatkowej pracy, której nie da się zakwalifikować do żadnej doby pracowniczej, i jak ją rozliczyć?
 • Jak PIP wylicza ilość nadgodzin średniotygodniowych?
 • Kiedy dochodzi do pracy w nadgodzinach u niepełnoetatowców?
 • Czy naruszenie doby pracowniczej przez pracownika w wykonaniu zawsze wiąże się z dodatkiem 50% do wynagrodzenia?
Jak rekompensować nadgodziny czasem wolnym od pracy?
 • Do kiedy najpóźniej można oddawać czas wolny za nadgodziny?
 • Czy opłaca się oddać czas wolny w proporcji 1:1,5 w innym miesiącu niż miały miejsce nadgodziny?
 • Jakie elementy i formę powinien mieć wniosek o odbiór godzin nadliczbowych?
 • Czym różni się w praktyce odbiór nadgodzin od odpracowania wyjścia prywatnego?
 •  Jak ewidencjonować odbiory czasu wolnego i w jaki sposób wpływają one na wynagrodzenie pracownika?
Jak prawidłowo rekompensować pracę w dni wolne od pracy?
 • Za pracę w które dni wolne od pracy należy oddawać cały dzień wolny?
 • Jak płacimy za dodatkową pracę w dzień wolny od pracy, którego nie można było pracownikowi oddać?
 • Kiedy powstaną nadgodziny dobowe w dniu wolnym od pracy?
 • Czy oddanie dnia wolnego trwającego 6 godzin zrekompensuje w całości pracę wykonaną w wolną sobotę trwającą przez 8 godzin?
 • Kiedy nieuzgodnienie terminu dnia wolnego od pracy pozwala pracodawcy na wypłatę wynagrodzenia?
Warsztaty praktyczne z rozliczania godzin nadliczbowych
 • Jak rozliczyć nadgodziny dobowe w równoważnym systemie czasu pracy?
 • Kiedy dochodzi do pracy w godzinach nadliczbowych w zadaniowym czasie pracy i jak je rozliczać?
 • Jak rozliczyć nadgodziny średniotygodniowe w dłuższym niż 1-miesięczny okresie rozliczeniowym?
 • Jak rozliczać nadgodziny przypadające na przełomie okresu rozliczeniowego?
 • Kiedy powstaną nadgodziny średniotygodniowe w przypadku niepełnoetatowca?
Rozliczanie czasu pracy kadry kierowniczej
 • Kto jest kierownikiem wyodrębnionej komórki organizacyjnej pracodawcy?
 • Kiedy kierownicy mogą mieć prawo do wynagrodzenia za nadgodziny?
 • Czy kierownikom należy oddawać dni wolne za pracę w soboty?
 • Jak rekompensować dodatkową pracę niepełnosprawnemu kierownikowi?
 • Czy kierownik zatrudniony na część etatu ma prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe?
 • Jak traktować osoby p.o. osób zarządzających?
Rozliczanie czasu pracy pracowników tymczasowych
 • Kto decyduje o nadgodzinach pracowników tymczasowych?
 • Jak rozliczać i dokumentować nadgodziny pracownikom tymczasowym?
 • Jak na rozliczanie czasu pracy wpłynie zmiana statusu z pracownika tymczasowego na pracownika stałej załogi pracodawcy?
 • Kto odpowiada za naruszanie przepisów o nadgodzinach pracowników tymczasowych?
 • Jakie są wymogi co do ewidencji czasu pracy pracowników tymczasowych?
Rozliczanie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych
 • Kiedy pracownicy niepełnosprawni mogą pracować w nadgodzinach?
 • Czy u pracowników niepełnosprawnych dla rozliczenia nadgodzin ma znaczenie okres rozliczeniowy?
 • Jaki charakter ma norma tygodniowa czasu pracy w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności?
 • Czy niepełnosprawny kierownik może pracować w godzinach nadliczbowych?
 • Czy niepełnosprawny pracownik może pracować w soboty i mieć oddawane w tygodniu inne dni wolne od pracy?
Rozliczanie czasu pracy niepełnoetatowców
 • Kiedy godziny ponadwymiarowe są wynagradzane dodatkiem 50%?
 • Czy może dojść do nadgodzin, jeśli nie wystąpiły godziny ponadwymiarowe?
 • Czy w zamian za godziny ponadwymiarowe można oddać czas wolny od pracy?
 • Kiedy rozliczamy oddzielnie wynagrodzenie i dodatek za godziny ponadwymiarowe?
 • Jak zrekompensować pracę w sobotę zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy? 
WYKŁADOWCA:

Łukasz Prasołek – ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Cena:

1.440,00 zł  netto  (1771,20 zł z VAT) za udział w szkoleniu 1 osoby