Od 1 stycznia 2024 roku zaczną obowiązywać nowe kody tytułu ubezpieczenia, zgodnie z rozporządzeniem z 20 listopada 2023 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 2529).

Rozporządzenie wprowadza wprowadza cztery nowe kody tytułów ubezpieczeń społecznych, co jest związane z wypłatą od 1 stycznia 2024 r. nowego świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych.

Od 1 stycznia 2024 r. osoby niepełnosprawne mające potrzebę wsparcia, po spełnieniu odpowiednich warunków, nabędą prawo do świadczenia wspierającego. Nowe kody tytułu ubezpieczenia to:

  • 14 30 – osoba pobierająca świadczenie wspierające,
  • 14 31 – osoba niepodejmująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  • 14 32 – osoba niepodejmująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  • 14 33 – osoba niepodejmująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu, niepodlegająca ubezpieczeniom społecznym.

Dodatkowo wspomniane rozporządzenia aktualizuje kod dotyczący nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w nowo powstałych placówkach:

  • 21 – prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Zainteresowanych tematyką zasiłków i ubezpieczeń zapraszamy na szkolenie Zasiłki od teorii do praktyki, które odbędzie się 19 lutego.