Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Zasiłki od teorii do praktyki – jak interpretować przepisy

Zapraszamy na warsztaty dotyczące najnowszych zmian w zasiłkach i przepisach dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. Omówione zostaną nowe podstawy wymiaru zasiłku. Uczestnicy dowiedzą się też, jakie uprawnienia przysługują osobom z odroczonym urlopem rodzicielskim, jakie są zmiany w płatnościach i kwestiach przejęcia uprawnień po matce oraz jakie są scenariusze przeliczenia zasiłku macierzyńskiego w przypadku wprowadzenia zmian w trakcie trwania urlopu.

Podczas warsztatów poruszone zostaną również kwestie związane z nowymi procedurami składania wniosków dotyczących urlopów macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego. Uczestnicy zapoznają się też z najnowszym rozporządzeniem MRiPS dotyczącym wniosków związanych z uprawnieniami pracowników w kontekście rodzicielstwa oraz związanymi z tym dokumentami.

Zajęcia zakończą się interaktywną sesją Q&A, podczas której prowadząca udzieli odpowiedzi na pytania uczestników.


Kiedy?
19 lutego 2024 r., godziny: 10:00 – 15:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

Aktualności:

Zmiana zasad ustalania:
 • podstawy wymiaru zasiłków, gdy pracownik ma jednocześnie zawartą umowę zlecenia z własnym pracodawcą
 • okresu zasiłkowego, po korzystaniu z urlopu dla poratowania zdrowia przez nauczyciela

Informacja o:

 • rozporządzeniu MRiPS z 22.03.2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączonych do takich wniosków – Dz.U. z 2023 r., poz. 937
 • projekcie z 12 maja 2023 r. rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów – nr wykazu 136
 • projekcie z 10 maja 2023 r. rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków – nr wykazu 137

Ponadto, program szkolenia obejmuje omówienie:

ustalania prawa i wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – na ogólnych zasadach – z uwzględnieniem zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
 • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
 • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
 • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
 • wysokość świadczeń chorobowych,
 • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego, zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego
Zaświadczenia lekarskie: wystawianie zwolnień lekarskich
 • wystawianie przez lekarza, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
 • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.
Zasiłki rodzicielskie
 • Zasiłek macierzyński:
  • za okres urlopu “podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
  • za okres urlopu rodzicielskiego:
   • możliwość odroczenia urlopu,
   • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
   • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim rodzicem dziecka,
  • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
  • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
  • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
  • wysokość zasiłku macierzyńskiego, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,
 • Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
  • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,
  • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,
  • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS DRA,  
 • Za okres urlopu ojcowskiego
Zasiłki opiekuńcze
 • Zasiłek opiekuńczy (60 dni)
  • prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość,
  • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
 • Zasiłek opiekuńczy (56 dni)
  • ustalanie prawa, okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz jego wysokość
  • dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z  profilem zawodowym płatnika składek
 • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana
 • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia
 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem
 • zaliczkowa wypłata składnika
 • zmiana wymiaru czasu pracy
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru
Odpowiedzi na pytania

WYKŁADOWCA:

Elżbieta Fijor – trener, wykładowca, prelegent z wieloletnim doświadczeniem w   przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo-płacowych firm, przedsiębiorstw, urzędów  i instytucji. Praktyk, specjalizujący się w szkoleniach z zakresu ubezpieczeń społecznych od ponad 20 lat. Wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Posiada praktyczne podejście do stosowania przepisów prawa w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jako trener skupia się na praktycznych aspektach przepisów,  prezentując je w przykładach.

Cena

 • 480,00 zł  netto  (590,40 zł z VAT) za uczestnictwo 1 osoby w szkoleniu

Przeczytaj również: Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego rodzica zastępczego. Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami z prawa pracy i obserwuj aktualności.