16 lutego 2024 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał obwieszczenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r.

Wysokość odpisu podstawowego ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w 2023 r. wyniosło 6246,13 zł, a w drugim półroczu 2023 r. wyniosło 6445,71 zł, a więc do ustalenia odpisu na ZFŚS w 2024 r. należy przyjąć kwotę 6445,71 zł.

Dla przypomnienia: ZFŚS tworzą pracodawcy, którzy według stanu na dzień 1 stycznia 2024 r. zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, lub 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeżeli z wnioskiem o utworzenie funduszu wystąpiła zakładowa organizacja związkowa.

Obowiązkowe odpisy w 2024 roku wynoszą:

  • odpis podstawowy (37,50%) – 2417,14 zł
  • odpis na pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki (5%) – 322,29 zł
  • odpis na pracownika młodocianego w drugim roku nauki (6%) – 386,74 zł
  • odpis na pracownika młodocianego w trzecim roku nauki (7%) – 451,20 zł
  • odpis na pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze (50%) – 3222,86 zł

Możliwe jest też zwiększenie dobrowolne na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności o 6,25%, czyli o 402,86 zł.

Więcej o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych można dowiedzieć się na naszym szkoleniu Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 roku.