Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komentarz do ustawy zasiłkowej w którym zaprezentował odmienne w stosunku do poprzednich stanowisko dotyczące uwzględnienia w podstawie zasiłku wynagrodzenia pracownika z umów zleceń podpisanych z własnym pracodawcą.W związku z wieloma  zapytaniami ze strony przedsiębiorców ZUS doprecyzował w wydanym we wrześniu 2023 roku stanowisku, iż zmienione zasady są stosowane od 12 lipca 2023 r. Wypłacone już świadczenia zostaną ponownie przeliczone pod względem podstawy zasiłkowej z uwzględnieniem przychodu z umów zleceń oraz zostanie dopłacona różnica między wypłaconym świadczeniem a należnym zasiłkiem. Dopłaty dokona ZUS lub uprawniony do tego płatnik zasiłku, lecz tylko na wniosek osoby ubezpieczonej.

Co jednak w przypadku wypłaty odsetek należnych ubezpieczonemu z tytułu opóźnienia wypłaty należnej mu części świadczenia? ZUS i w tej sprawie wydał stanowisko w dniu 10 listopada 2023 r., w którym stwierdził, że w sytuacji, gdy wypłata świadczenia po terminie nastąpiła wskutek okoliczności, za które odpowiedzialny jest Zakład, to odsetki z tytułu tego opóźnienia obciążają ZUS, a ponieważ bezpośrednim powodem wypłaty odsetek jest zmiana interpretacji przepisów, to koszty związane z ich wypłatą obciążają Zakład.

Jeżeli niewypłacenie świadczenia jest następstwem błędu płatnika zasiłku, to termin przedawnienia, liczony jest od ostatniego dnia okresu, za który świadczenie przysługuje wynosi 3 lata.

W przypadku wynagrodzenia chorobowego, wypłacanego na podstawie art. 92 Kodeksu pracy, to obowiązek jego wypłaty spoczywa na pracodawcy i w razie wypłaty przez płatnika wyrównania zaniżonego wynagrodzenia chorobowego nie jest możliwe, aby były do niego doliczone odsetki finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

O komentarzach ZUS pisaliśmy w sierpniu ubiegłego roku, kiedy na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawiły się komentarze do dwóch ustaw, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zapraszamy do lektury – “Nowe komentarze ZUS do ustaw”.

Zachęcamy także do zapoznania się z pełną treścią komentarza.