Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej udzieliło 26 lipca 2023 roku odpowiedzi odnośnie finansowania posiłków dla pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, stwierdzając,  że takie praktyki są niezgodne z prawem.

Pracodawca ma obowiązek finansować posiłki pracownikom pracujących w warunkach uciążliwych, a rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. 1996 nr 60 poz. 279 z późn. zm.). Natomiast w pozostałych przypadkach pracodawca może dobrowolnie finansować takie posiłki w różnych formach – na przykład bonów – i takie działania są regulowane wewnątrzzakładowymi regulaminami.

Ministerstwo wskazało, że koszty poniesione przez pracodawcę na zbiorowe żywienie pracowników nie są działalnością socjalną według ustawy o ZFŚS, a co za tym idzie nie mogą być finansowane z tego funduszu. Fundusz finansuje przede wszystkim wypoczynek pracowników i ich rodzin tzw. wczasy pod gruszą, zakładowe obiekty socjalne, oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, pożyczki na cele mieszkaniowe lub zapomogi w takich sytuacjach jak zdarzenia losowe, długotrwała choroba, śmierć.

Działalność socjalna nie może obejmować wydatków pracodawcy na tzw. cele bytowe, do których zalicza się np. wyżywienie, opiekę zdrowotną, dojazdy do pracy oraz zakwaterowanie pracowników.