Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach opracowany przez Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych (numer z wykazu UC15). Zadaniem nowelizacji jest ułatwienie składania wniosków o zezwolenie na pobyt przez cudzoziemców drogą elektroniczną, co ma odciążyć urzędy wojewódzkie jak i ułatwić formalności cudzoziemcom. Dzięki nowelizacji do polskiego prawa zostanie wdrożona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 2021 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz uchylenia dyrektywy z 2009 r.

Obecnie cudzoziemiec, aby ubiegać się o pobyt czasowy lub długoterminowy jest zobowiązany do złożenia wniosku w formie papierowej, na urzędowym formularzu i osobiście w urzędzie wojewódzkim. Planowane zmiany zakładają składanie wniosków za pośrednictwem Modułu Obsługi Spraw. Za pośrednictwem MOS możliwe będzie składanie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, a także złożenie wniosku w imieniu małoletniego cudzoziemca, osoby ubezwłasnowolnionej lub osoby małoletniej bez opieki.

Jednak konieczność wizyty w urzędzie nie zostanie całkowicie wyeliminowana, gdyż potwierdzenie danych zawartych we wniosku będą dokonywane poprzez osobiste stawienie się cudzoziemca do urzędu wojewódzkiego.

Projekt zawiera również propozycję wydłużenia okresu ważności dokumentów wydawanych beneficjentom ochrony międzynarodowej, czyli cudzoziemców, którym nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o praktycznych aspektach zatrudniania cudzoziemców to zapraszamy na majowe szkolenie Cudzoziemcy w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i Służby Granicznej