Ustawa o sygnalistach przegłosowana. Na posiedzeniu w dniu 23 maja br. Sejm przegłosował ustawę o sygnalistach implementującą dyrektywę PE i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Wcześniej posłowie przegłosowali siedem poprawek do ustawy, przede wszystkim o charakterze doprecyzowującym.

Jedną z nich jest doprecyzowanie, kim jest osoba powiązana z sygnalistą. I tak zgodnie z poprawionym art. 2 pkt 9 ustawy jest to osoba fizyczna, która
może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, czyli małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

 

ustawa o sygnalistach przegłosowana przez Sejm czerwony gwizdek w kształcie głowy symbolizujący sygnalistę

 

Doprecyzowaniu uległa również definicja postępowania prawnego. Zgodnie  z poprawionym artykułem 2 pkt 13  należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego, dyscyplinarnego, o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, lub toczącego się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych.

Ustawa przewiduje też możliwość przyjmowania wspólnej procedury zgłoszeń wewnętrznych w ramach grupy kapitałowej. Warunkiem będzie zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z ustawą.

Ustawa została skierowana do Senatu. 

Więcej o sygnalistach pisaliśmy w artykule Prace Sejmu nad  kolejnymi ustawami oraz w newsletterze, który można zasubskrybować tu.