W trakcie obrad Sejmu w dniach 8-9 maja 2024 Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą dla przedsiębiorców urlop od składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w ciągu roku.

Zgodnie z ustawą z “wakacji składkowych” skorzystać będą mogli przedsiębiorcy, którzy zatrudniają oprócz siebie do 9 osób i osiągają przychody do 2 mln euro rocznie. Korzystając z ze zwolnienia przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać własnej działalności, czyli w danym okresie nadal będzie mógł uzyskiwać z niej przychody i wystawiać faktury. Do skorzystania z wakacji składkowych konieczne będzie złożenie wniosku do ZUS w miesiącu poprzedzającym wybrany na zwolnienie miesiąc.Natomiast z nowych regulacji nie będą mogli korzystać samozatrudnieni, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców.

Ustawa została skierowana do Senatu.

W trakcie obrad Sejmu odbyło się także pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 342), którego głównym założeniem jest przedłużenie do dnia 30 września 2025 r. okresu, w którym pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Ukrainy jest uznawany za legalny oraz związanego z tym dostępu do świadczeń zdrowotnych, świadczeń rodzinnych i socjalnych, świadczeń wypłacanych przez ZUS. Projekt został skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, która ma do 15 maja 2024 roku przedstawić sprawozdanie.

Uwagi przekazane do projektu ustawy przez Konfederację Lewiatan to między innymi propozycja utrzymania 14-dniowego terminu przesłania przez pracodawcę powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy – projekt w obecnym kształcie zakłada skrócenie tego terminu do 7 dni. Lewiatan zaproponował również wprowadzenie możliwości ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Sejm zajął się również rządowym projektem ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – “Aktywny Rodzic” (druk sejmowy nr 319), który po pierwszym czytaniu został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

W środę, 8 maja, na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie sygnalistów (druk sejmowy nr 317). Do projektu uwagi zgłosiły Konfederacja Lewiatan oraz Rada Przedsiębiorczości, zrzeszająca największe organizacje pracodawców. Zmiany, które zaproponowali pracodawcy to:

  •  uzupełnienie katalogu osób/podmiotów, które mogą być upoważnione do podejmowania działań następczych o podmioty zewnętrzne.
  • usunięcie z katalogu spraw objętych procedurą zgłoszenia przepisów prawa pracy. Wskazano tu zastrzeżenia wynikające ze specyfiki prawa pracy, jego bardzo szerokiego zakresu (Kodeks pracy, kilkanaście ustaw oraz dziesiątki rozporządzeń) oraz przewadze spraw o charakterze indywidualnym.
  • wydłużenie czasu przyznanego przedsiębiorcom na wdrożenie nowych procedur z 3 do 6 miesięcy.

Komisja ma czas do 20 maja 2024 roku na przedstawienie sprawozdania.

 

O projekcie ustawy o sygnalistach można przeczytać więcej w artykule Ustawa o sygnalistach już w Sejmie.