W najbliższy piątek 17 maja br. upływa półroczny okres przejściowy na dostosowanie istniejących stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do nowych przepisów BHP. Przepisy nowelizujące Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe weszły w życie 17 listopada 2023 roku (Dz.U.1998.148.973), i dotyczą pracowników użytkujących monitor przynajmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami pojęcie stanowisko pracy należy rozumieć jako przestrzeń pracy wraz z:

  • wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika;
  • krzesłem i stołem;
  • opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

Pracownicy, którzy pracują przy laptopach muszą mieć zapewniony stacjonarny monitor lub podstawkę, dzięki której górna krawędź monitora znajdzie się na linii wzroku osoby na nim pracującej, a także mysz i osobną klawiaturę, niebędąca częścią laptopa. Jeżeli pracownik zgłosi taką potrzebę, to pracodawca powinien zaopatrzyć stanowisko pracy w podnóżek oraz uchwyt na dokumenty.

Przepisy rozporządzenia dotyczą także stanowisk pracy zdalnej, i tu powstaje wątpliwość, do kogo należy obowiązek wyposażenia takiego stanowiska zgodnie z przepisami, gdyż nowe przepisy nie wskazują tego wprost. Z pewnością pracodawca ma obowiązek poinformować go o nowych warunkach bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej, oraz o wymaganiach, jakie powinno spełniać stanowisko pracy. Pracodawca powinien przekazać pracownikowi do podpisania oświadczenie, że jego miejsce pracy zdalnej spełnia wymagania określone nowymi przepisami w przypadku, gdy pracownik korzysta ze swojego sprzętu.

Zgodnie z brzmieniem nowych przepisów pracownik może też wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie nie tylko okularów, ale również szkieł kontaktowych. Dotychczasowe przepisy  nakazywały pracodawcy zapewnienie pracownikowi okularów korygujących, jeżeli wyniki badań lekarskich wykazały konieczność ich stosowania w pracy przy monitorze. Więcej o nowych obowiązkach związanych z dostosowaniem stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do przepisów BHP pisaliśmy w listopadzie 2023 roku.

 

Zainteresowanym tematem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy polecamy także: Szkolenie BHP pracownika tymczasowego.