21 lutego 2024 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2024 r., poz. 232). Na mocy nowych przepisów do 30 czerwca 2024 roku przedłużony został między innymi okres, w którym pobyt na terytorium RP obywateli Ukrainy, którzy przybyli w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie jest uznawany za legalny.

Ustawa przedłuża także okres ważności wydanych lub udzielonych obywatelom Ukrainy wiz krajowych, zezwoleń na pobyt czasowy, kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów “zgoda na pobyt tolerowany”, a także przedłuża okres, w którym pobyt obywatela Ukrainy uznawany jest za legalny na terytorium Polski na podstawie wizy Schengen.

Przepisy zakładają też przedłużenie okresu obowiązywania szczególnych uprawnień dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych z Ukrainy. Uprawnienia te to zgody na wykonywanie zawodu i warunkowe prawo wykonywania zawodu i zostają one przedłużone do 28 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Ustalanie polskiej rezydencji podatkowej obywateli Ukrainy nadal będzie odbywało się na podstawie pisemnego oświadczenia danej osoby o posiadaniu na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych.

Nowe przepisy przedłużają również do końca roku 2024 preferencje podatkowe dla tych, którzy udzielają pomocy humanitarnej, co oznacza:

  • możliwość odliczenia darowizn przekazanych po dniu 23 lutego 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych w Ukrainie,
  • niezaliczanie do przychodów wartości darowizn oraz nieodpłatnych świadczeń otrzymanych po dniu 23 lutego 2022 r. w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych w Ukrainie,
  • zwolnienie z opodatkowania podatkiem PIT pomocy humanitarnej otrzymanej po dniu 23 lutego 2022 r. przez obywateli Ukrainy, którzy w związku z toczącymi się działaniami wojennymi opuścili swój kraj i przybyli do Polski.

Przepisy ustawy weszły w życie dzień po ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw.

Jeżeli rozważasz zatrudnienie cudzoziemca i chcesz to zrobić w sposób prawidłowy i zgodnie z przepisami zapraszamy na szkolenie: Cudzoziemcy w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i Służby Granicznej