Jak będzie można wycofać zgodę pracodawcy na pracę zdalną?

Wycofanie zgody będzie zależało od tego, w jakim trybie praca zdalna została wprowadzona, i czy jest ona stosowana od początku zatrudnienia danego pracownika. Szczególny tryb cofnięcia zgody na pracę zdalną jest ponadto konsekwencją poważnych  uchybień, które zostaną wykazane w trakcie kontroli pracownika zdalnego.

Jak wycofać zgodę na pracę zdalną, jeśli zatrudniliśmy nowego pracownika, który od początku pracował zdalnie?

W takim przypadku pracownik jest najlepiej chroniony przed zmianą, gdyż praca zdalna jest wpisana od początku do jego umowy o pracę i jej wycofanie wymaga zmiany umowy na ogólnych zasadach, wynikających z Kodeksu pracy. W tym zakresie konieczne jest więc dokonanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub – gdy strony umowy dojdą do porozumienia – zawarcie aneksu do umowy o pracę w tym zakresie.

Jak wycofać zgodę na pracę zdalną dla zatrudnionych, którzy w trakcie pracy w naszej firmie przeszli na pracę zdalną?

W tym przypadku istnieją dwie możliwości – zmiana umowy o pracę na ogólnych zasadach, oraz wiążący wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej wynikający z art. 6722 § 1 Kodeksu pracy. Wniosek taki może złożyć każda ze stron umowy o pracę i może on mieć postać albo papierową albo elektroniczną. W sytuacji, gdy taki wniosek zostanie złożony, strony umowy powinny ustalić termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Termin taki nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeśli pracodawca i pracownik nie dojdą do porozumienia, to przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy nastąpi w dniu następującym po upływie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Czy można wycofać zgodę na pracę zdalną dla grup uprzywilejowanych, np. kobiety w ciąży, czy rodzica dziecka do 4 lat?

W tym przypadku istnieje szczególny przepis, zgodnie z którym pracodawca nie może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków jej wykonywania, chyba że dalsze wykonywanie pracy zdalnej nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika (art. 6722 § 1 Kodeksu pracy).

Jak wycofać polecenie pracy zdalnej?

W przypadku polecenia pracy zdalnej, które będzie stosowane wyjątkowo, gdyż tylko w przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego czy kolejnej epidemii, jego wycofanie jest możliwe w dwóch sytuacjach – z przyczyn dotyczących pracodawcy i pracownika.

Po pierwsze w przepisach będzie przewidziane uprawnienie pracodawcy do cofnięcia ww. polecenia w każdym czasie z co najmniej dwudniowym uprzedzeniem pracownika. Co ważne przepis nie wymaga podania w tym zakresie żadnego uzasadnienia. Z drugiej strony jednak pracodawca będzie zobowiązany do niezwłocznego wycofania polecenia pracy zdalnej, jeśli pracownik go poinformuje o zmianie warunków lokalowych i technicznych uniemożliwiających wykonywanie pracy zdalnej.

Kiedy na skutek dokonanej kontroli może zostać cofnięta zgoda na wykonywanie pracy zdalnej?

W sytuacji, gdy w trakcie kontroli zostaną stwierdzone uchybienia w przestrzeganiu przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w informacji BHP dotyczącej pracy zdalnej lub w przestrzeganiu wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych. W takich przypadkach pracodawca może  zobowiązać pracownika do usunięcia stwierdzonych uchybień we wskazanym przez siebie terminie albo wycofać zgodę na wykonywanie pracy zdalnej. W tym drugim przypadku pracownik rozpoczyna pracę w dotychczasowym miejscu pracy w terminie określonym przez pracodawcę.

Łukasz Prasołek