12 lipca 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (III UZP 2/19) o następującej treści:

„Rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, która uprzednio została objęta dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego”.

Uchwała została podjęta na skutek pytania prawnego Pierwszego Prezesa SN, w związku z dotychczasową rozbieżnością w orzecznictwie. SN wskazał w ustnych motywach uzasadnienia, że przepisy ubezpieczeniowe należy wykładać ściśle, a więc trudno przyjąć, że pobierając zasiłek macierzyński osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega nadal ubezpieczeniu chorobowemu.

Skutkiem powyższej uchwały jest konieczność ponownego złożenia wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym po zakończeniu okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego przez przedsiębiorcę.