Zgodnie z art. 189 ust 1 Ustawy o obronie Ojczyzny (Dz.U z 2024 r. poz 248) pracownik, który został powołany do pełnienia zawodowej służby wojskowej ma prawo do wynagrodzenia pobieranego od pracodawcy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym obowiązany jest stawić się do pełnienia służby.

W związku z powyższym przepisem powstały wątpliwości dotyczące sposobu wyliczania takiego wynagrodzenia. Dotyczyły one przede wszystkim pytania, czy przy wypłacie należy brać pod uwagę także nagrody, premie roczne i inne świadczenia, które znalazły się na ostatniej liście płac.

Na powyższe odpowiedzi udzieliło Ministerstwo Obrony Narodowej w stanowisku z 15 marca 2024 roku. Zgodnie z wytyczną MON “ostatnio pobierane wynagrodzenie” odnosi się do określonego w umowie wynagrodzenia pracownika, które przysługiwałoby mu normalnie, gdyby przepracował cały miesiąc. Jeżeli więc pracownik między powołaniem do zawodowej służby wojskowej a terminem rozpoczęcia jej pełnienia uzyskał prawo do wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny to powinno mu ono zostać wypłacone. Ministerstwo wyraźnie podkreśliło, że pracownik nie może zostać pozbawiony swoich uprawnień ze względu na powołanie do zawodowej służby wojskowej.

W sytuacji, w której pracownik zostaje powołany do pełnienia służby zawodowej w tym samym miesiącu, w którym powołanie nastąpiło MON kładzie nacisk na rozróżnienie, między datą powołania a datą rozpoczęcia pełnienia służby zawodowej.

Jak natomiast postąpić w przypadku pracownika, który w związku z pełnieniem dobrowolnej służby wojskowej jest na urlopie bezpłatnym i został powołany do pełnienie zawodowej służby wojskowej – cz w związku z tym należy wypłacić ostatnie wynagrodzenie sprzed tego urlopu?

W odpowiedzi na to pytanie Ministerstwo wskazało, że pracownik taki nie zachowuje prawa do ostatnio pobieranego wynagrodzenia. Na urlopie bezpłatnym pracownik  ie otrzymuje wynagrodzenia, nie można więc uznać, że nabywa do niego prawo. Jest to więc stanowisko bardzo korzystne dla pracodawców.

Więcej o powołaniach do służby wojskowej pisaliśmy tu: Powołania do Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach aktywnej rezerwy – co to oznacza dla pracodawcy?