Ustawa o obronie ojczyzny wprowadziła nowe formy służby wojskowej, wśród których jest między innymi służba w ramach aktywnej rezerwy. Zgłaszać się do niej mogą osoby, które złożyły przysięgę wojskową i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej, oraz nie ukończyły 55 roku życia, a w przypadku posiadanego stopnia podoficerskiego lub oficerskiego 63 roku życia.

Służba może być pełniona na kilka sposobów:

  • jednorazowo raz na kwartał przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy, oraz jednorazowo przez 14 dni, co najmniej raz na 3 lata;
  • w trybie natychmiastowego stawiennictwa;
  • w określonych dniach przez dowódcę jednostki wojskowej;
  • w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych (na swój wniosek lub po ich uzgodnieniu)

Zgłoszenie pracownika do służby w ramach aktywnej rezerwy oznacza, że pracodawca musi mu udzielić bezpłatnego urlopu na czas trwania służby, w trakcie którego pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. W sytuacji, gdy pracownik miał zaplanowany urlop wypoczynkowy w terminie, w którym został powołany do służby, albo nie wykorzysta części urlopu z tego powodu, to pracodawca ma obowiązek przesunąć mu go na późniejszy termin.

Pracodawca może otrzymać świadczenie pieniężne za dni, w których pracownik pełni służbę w aktywnej rezerwie, które jest wypłacane na podstawie wniosku składanego do szefa wojskowego centrum rekrutacji. Świadczenie takie nie obejmuje kosztów wynagrodzenia poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika celem zastępstwa żołnierza wojskowej służby terytorialnej lub zlecenia jego pracy innemu pracownikowi, ani kwoty odprawy.

Pierwsi żołnierze aktywnej rezerwy mają pojawić się w WOT już pod koniec października 2022.

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001772#4