Osoby mające status opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy mają prawo do zasiłku opiekuńczego na takich samych warunkach, jak zasiłek opiekuńczy na dzieci i członków rodziny osób ubezpieczonych, na zasadach określonych w ustawie zasiłkowej z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2021 r poz. 1133).

Za opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy uznaje się osobę, która sprawuje pieczę nad dzieckiem, które przebywa na terytorium Polski bez opieki odpowiedzialnych osób dorosłych, a opiekę tymczasową ustanowił sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka. Aby otrzymać zasiłek należy złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem przez opiekuna tymczasowego (ZOT), wraz z postanowieniem sądu o ustanowieniu opiekuna tymczasowego, oraz, w zależności od tego, jaki jest powód sprawowania opieki:

  • w przypadku opieki nad chorym dzieckiem – zaświadczeniem lekarskie,
  • w przypadku opieki nad dzieckiem do lat 8 – oświadczeniem opiekuna, że żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkoła, do których uczęszcza dziecko, zostały nieprzewidzianie zamknięte,
  • w przypadku opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością do 18 roku życia – dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.

Dodatkowo potrzebne dokumenty to:

  • zaświadczenie płatnika składek Z-3 – jeśli opiekun jest pracownikiem,
  • zaświadczenie płatnika składek Z-3b – jeśli opiekun wykonuje pozarolniczą działalność, współpracuje z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność lub korzysta z ulgi na start albo jest osobą duchowną,
  • zaświadczenie płatnika składek Z-3a – jeśli opiekun jest ubezpieczony z innego tytułu,
  • zaświadczenie płatnika składek ZAS-12 – jeśli wniosek dotyczy ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego za dalszy okres i nie zmieniły się okoliczności.

Pełne informacje można znaleźć na stronie ZUS pod adresem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/-/publisher/details/1/zasilek-opiekunczy-dla-opiekuna-tymczasowego-dziecka-z-ukrainy/4556080#1