Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych zgłosił w piśmie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zastrzeżenia do projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach (Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw).

Zastrzeżenia Prezesa UODO dotyczą niewystarczającego sposobu uzasadnienia części propozycji zmian przepisów w kontekście przetwarzania danych osobowych. Jako przykład takiego przepisu UODO wskazał wprowadzenie 12-letniego okresu retencji danych cudzoziemców w systemie teleinformatycznym Moduł Obsługi Spraw, za pośrednictwem którego mają być składane wnioski, np. o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy czy pobyt stały.

Jako wymagający uzasadnienia i doprecyzowania wskazano wymóg podawania przez cudzoziemców informacji o dokumencie podróży lub dokumencie tożsamości, gdyż różne dokumenty mogą mieć inny zakres danych. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami wymagane jest jedynie  podanie numeru takiego dokumentu, a projektowane zmiany niosą rozszerzenie wymagań w tym zakresie, co wg. Prezesa UODO nie jest w żaden sposób umotywowane.

Kolejna uwaga dotyczy wprowadzenia systemu teleinformatycznego MOS, co według Urzędu wymaga przeprowadzenia przez projektodawcę testu prywatności w procesie tworzenia prawa, w tym oceny skutków dla ochrony danych, wynikającej z art. 35 ust. 1 i ust. 10 RODO. Test taki pozwoliłby na wyeliminowanie naruszeń praw lub wolności osób fizycznych na podstawie oceny ryzyka i po dobraniu odpowiednich środków prawnych. Jest to szczególnie istotne przy tworzeniu nowych przepisów regulujących przetwarzanie danych z użyciem nowych technologii.

Pod lupę UODO trafił także wprowadzany wymóg przedstawienia „dodatkowo dowodu, że wjazd i pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu prowadzenie działalności zawodowej”, który został uznany za nieprecyzyjny. Główne wątpliwości wzbudził brak sprecyzowania, jaki „dodatkowy dowód” miałby być przedstawiony, a więc jakie dane osobowe mają służyć potwierdzeniu prowadzenia takiej działalności. Dodatkowo, zgodnie z opinią Prezesa UODO należałoby wskazać przykładowe dokumenty, które mają stanowić taki dowód, oraz sposób, w jaki ma być realizowany obowiązek przedstawienia dowodu, a w szczególności w jaki sposób gromadzone będą dane osobowe.

Więcej o projekcie ustawy można przeczytać w naszej publikacji Regulacje dotyczące papierowego wniosku o pobyt cudzoziemca.