Rok 2023 przynosi oprócz wprowadzenia na stałe do Kodeksu pracy zdalnej również zmiany przepisów związane z wdrożeniem dwóch dyrektyw Unii Europejskiej – w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom działów HR przygotowaliśmy konferencję – kompleksowe kompendium wiedzy na temat nowych przepisów i związanymi z nimi obowiązkami, które będą spoczywały na pracodawcach.

Zapraszamy na 1-dniową konferencję online:

„Unijna nowelizacja Kodeksu pracy – work-life balance i przejrzyste warunki zatrudnienia”

w dniu 14 kwietnia 2023 roku

Patronem medialnym konferencji jest serwis HRlityczny, dostarczający wiedzy z zakresu różnych obszarów Human Resource

Program

9:00-9:15 Logowanie i powitanie uczestników

Panel 1
Łukasz Prasołek 9:15-10:15

„Informacja o warunkach zatrudnienia po zmianach”

 • Jakie elementy z zakresu czasu pracy musi zawierać nowa informacja o warunkach zatrudnienia?
 • Czy w informacji trzeba wymieniać wszystkie benefity które otrzymują pracownicy?
 • Czy w informacji należy uwzględniać świadczenia socjalne z ZFŚS?
 • O jakich rodzajach urlopów należy informować pracowników?
 • Jak szczegółowo opisać zasady przemieszczania się pomiędzy dwoma miejscami pracy?
 • Jakie warunki trzeba spełnić żaby doręczyć informację elektronicznie?
 • W jakich przypadkach trzeba będzie aktualizować informacje?
 • Kiedy będzie potrzebna dodatkowa informacja dla pracowników delegowanych?
 • Czy nowa informacja dotyczy tylko nowozatrudnionych czy wszystkich pracowników?
 • Czy informacja powinna być zróżnicowana ze względu na płeć pracownika?

Panel 2
Michał Szypniewski 10:15-11:00

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników po zmianach przepisów

 • Jakie rodzaje umów o pracę będą mogli stosować pracodawcy?
 • Czy umowa na okres próbny będzie obowiązkowa?
 • Od czego zależeć będzie możliwość zawarcia umowy na okres próbny?
 • Czy możliwe będzie przedłużenie lub ponowne zawarcie umowy na okres próbny?
 • Co powinna zawierać umowa na okres próbny?
 • Jakie uprawnienia zyska pracownik w przypadku rozwiązania umowy na okres próbny?
 • Jakie nowe obowiązki będą mieli pracodawcy w przypadku rozwiązywania umów na czas określony?
 • Czy będzie trzeba skonsultować zamiar wypowiedzenia z organizacjami związkowymi w przypadku umowy na czas określony czy jedynie podać przyczynę w wypowiedzeniu?
 • Czy obowiązek podania przyczyny będzie dotyczył umów zawartych przed wejściem w życie przepisów?
 • Jakie roszczenia przysługują w przypadku w razie nieprawidłowego rozwiązania umowy na czas określony?

Przerwa 11.00-11.20

Panel 3
Małgorzata Kurzynoga 11:20-12:20

„Zmiany w polskim prawie wynikające z przepisów UE”

 • Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej – w jakich sytuacjach będzie przysługiwało zwolnienie od pracy w związku z siłą wyższą?
 • Czy pracodawca będzie mógł nie zgodzić się na zwolnienie z powodu siły wyższej?
 • W jakiej formie i co powinien zawierać wniosek pracownika?
 • Czy pracodawca będzie mógł żądać od pracownika udowodnienia zaistnienia przesłanek uprawniających do zwolnienia?
 • Nowy urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym – w jakich sytuacjach pracownikowi będzie przysługiwał urlop opiekuńczy?
 • Jaka będzie procedura udzielania urlopu opiekuńczego i co należy wskazać we wniosku?
 • Czy urlop opiekuńczy będzie zależny od wymiaru etatu?
 • Czy będzie możliwość jednoczesnego korzystania z urlopu przez oboje zatrudnionych opiekunów?
 • Uprawnienie do elastycznej organizacji czasu pracy – czym jest elastyczna organizacja pracy?
 • Czy pracodawca będzie mógł nie przychylić się do wniosku pracownika?
 • Czy stosunek pracy pracownika będzie podlegał szczególnej ochronie?

Panel 4
Monika Frączek 12:20-12:50

„Zmiany dotyczące czasu pracy i obowiązków pracodawców”

 • W jakich przypadkach pracodawca będzie musiał udzielić pracownikowi dodatkowej przerwy lub przerw?
 • Jakie będą obowiązki pracodawcy w przypadku, gdy pracownik będzie uczestniczył w obowiązkowych szkoleniach?
 • Jakie informacje będzie można przekazywać zbiorczo na tablicy ogłoszeń albo w Intranecie?
 • Czy trzeba będzie zaktualizować informację o zakazie dyskryminacji i obowiązku równego traktowania?
 • Jakie będą nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

Przerwa 12.50 – 13.20

Panel 5
Monika Frączek 13:20-14:50

„Urlopy rodzicielskie, ojcowskie, wychowawcze po zmianach”

 • W jaki sposób będzie się występowało o urlop rodzicielski?
 • Jakie będą skutki oddzielenia urlopu rodzicielskiego do urlopu macierzyńskiego?
 • Na ile części i na jakich zasadach można będzie podzielić urlop rodzicielski?
 • Na jakich zasadach możliwa będzie rezygnacja z urlopu rodzicielskiego?
 • Jaki będzie nowy termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego?
 • Ile czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego będą mieli pracownicy, których dziecko urodzi się przed zmianą przepisów?
 • Do ilu lat wzrośnie wiek dziecka, którego rodzic lub opiekun będzie mógł odmówić pracy w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz wyjazdu służbowego?
 • Co się zmieni w zasadach udzielania wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat?
 • Na czym będzie polegała elastyczna organizacja pracy?
 • Jakie będą zasady dopuszczania pracownika do pracy po zakończeniu korzystania z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich?
 • Jak zmienią się zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów?

Przerwa 14.50-15.05

Panel 6
Elżbieta Fijor 15:05-15:40

„Zmiany w zasiłkach z uwzględnieniem przepisów przejściowych”

 • Jakie będą nowe podstawy wymiaru zasiłku po zmianach w przepisach?
 • Kiedy za urlop rodzicielski podstawa wymiaru będzie wymówiła 70 a kiedy 81,5%?
 • Kiedy będzie można złożyć wniosek o wyrównanie z 81,5% do 100% wymiaru?
 • Czy osoby mające prawo do odroczonego urlopu rodzicielskiego nabędą prawo do nowej 9-tygodniowej części urlopu rodzicielskiego?
 • Czy po zmianach pozostanie część urlopu rodzicielskiego płatna 100% wymiaru?
 • Jaka będzie podstawa wymiaru zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego jeśli ojciec przejmuje uprawnienia po matce?
 • Czy możliwe będzie przeliczenie zasiłku macierzyńskiego jeśli zmiany wejdą w życie w trakcie urlopu macierzyńskiego pracownika?
 • Według jakich przepisów będzie rozliczany zasiłek macierzyński gdy wniosek był złożony przed zmianą przepisów a urlop rozpocznie się po zamianie przepisów?
 • Czy dla rodziców dzieci urodzonych przed zmianą przepisów urlop będzie udzielany na starych czy na nowych zasadach?
 • Czy choroba na nowym urlopie opiekuńczym będzie uprawniała do zasiłku chorobowego?

Panel 7

Q&A – Monika Frączek, Łukasz Prasołek 15.40 – 16.00

OPŁATY I TERMINY

 

UWAGA! DLA UCZESTNIKÓW POPRZEDNICH NASZYCH KONFERENCJI OFERUJEMY ZNIŻKĘ -10%

Opiekun Konferencji:

Olga Kochanowska, kontakt do spraw szkoleń zamkniętych i konferencji

Olga Kochanowska

t: 517 952 294

m: o.kochanowska@praktyczneszkolenia.com

Prelegenci

Łukasz Prasołek

Ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek oraz jest wspólnikiem w firmie szkoleniowej Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki sp.j.

Jest autorem wielu książek, w tym: „Dokumentacja czasu pracy” (C.H. BECK, 3 wydania) oraz „Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach” (C.H. BECK). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Jest również stałym współpracownikiem dziennika Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych.

Od 15 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Michał Szypniewski

Prawnik, posiada kilkuletnie doświadczenie w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, wykładowca w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego. Ceniony specjalista z zagadnień delegowania pracowników i zatrudniania cudzoziemców. Referent na wielu polskich i międzynarodowych konferencjach z tematyki prawa pracy. Autor kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym najnowszej książki wydanej przez Wolters Kluwer pt.: „Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE” . Zaangażowany w liczne projekty międzynarodowe.

Ma doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu projektów szkoleniowych i coachingowych dla średnich i dużych przedsiębiorstw, korporacji, dla menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Małgorzata Kurzynoga

Radca prawny w kancelarii BKB Baran Książek Bigaj. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prawie pracy. Doradza pracodawcom, działom HR oraz instytucjom publicznym. Reprezentuje Klientów w sporach na gruncie prawa pracy. Sporządza opinie prawne, a także prowadzi negocjacje i szkolenia z prawa pracy.

Aktywnie działa też na polu naukowych. Jest profesorem w Katedrze Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Jest autorką około 70 publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, w tym dwóch monografii naukowych – „Warunki legalności strajku”, Wolters Kluwer, 2011 oraz „Odpowiedzialność prawna za strajk i inne formy pracowniczego protestu”, Wolters Kluwer, 2018 – na podstawie których uzyskała odpowiednio stopień doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych.

Występuje na polskich i międzynarodowych konferencjach. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (International Society for Labour and Social Security Law), wchodzi w skład międzynarodowego zespołu badawczego zajmującego się analizą orzeczeń, którego prace publikowane są przez International Labour Organisation.

 

Monika Frączek

Prawniczka, specjalistka prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym w Wydziale Legislacji i była uczestnikiem prac legislacyjnych (z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie).

Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich prowadzonych przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi.

Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jest autorką i współautorką książek, autorką artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających (m.in. „Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach”, „Czas pracy od A do Z”, „Rozwiązywanie umów o pracę od A do Z”, „Urlopy pracownicze od A do Z” ).

Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy, w szczególności z zakresu dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zakresu czasu pracy, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

Elżbieta Fijor

Trenerka, wykładowczyni, prelegentka z wieloletnim doświadczeniem w   przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo-płacowych firm, przedsiębiorstw, urzędów  i instytucji. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu ubezpieczeń społecznych od ponad 20 lat. Wieloletnia pracownica Departamentu Zasiłków Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Posiada praktyczne podejście do stosowania przepisów prawa w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jako trener skupia się na praktycznych aspektach przepisów,  prezentując je w przykładach.