Od piątku 9.10.2020 obowiązuje ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. poz. 1747), na mocy której wprowadzono instytucję przeliczenia podstaw zasiłkowych, jeśli pracodawca skorzystał z jednej z 4 instytucji z Tarczy antykryzysowej:

  • obniżono wymiary czasu pracy pracownikom na podstawie art. 15g,
  • na podstawie art. 15zf wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę,
  • obniżono wymiar czasu pracy na podstawie art. 15gb,
  • obniżono wymiar czasu pracy lub wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy na podstawie art. 15zzzzzo ust. 2.

Zgodnie z art. 25 ustawy z 7 października 2020 r. przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń nie jest automatyczne, a następuje na wniosek świadczeniobiorcy. Przeliczenia powinny być dokonane odpowiednio za okresy obowiązywania poszczególnych instytucji, wynikających z Tarczy, a więc od:

  • 31 marca 2020 r. dla rozwiązań wymienionych powyżej w literach a) oraz b)
  • 24 czerwca 2020 r. dla rozwiązania wynikającego z litery c)
  • 26 sierpnia 2020 r. dla rozwiązania wynikającego z litery d)

Do wypłacanych na bieżąco pracownikom zasiłków nie stosuje się już teraz art. 40 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jeżeli:

  • obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz
  • między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe.