W związku z zatrudnianiem coraz większej liczby pracowników –  cudzoziemców, którzy przebywają i wykonują pracę spoza Polski, pracodawcy mają coraz więcej wątpliwości, dotyczących weryfikowania, czy badanie medycyny pracy wykonane za granicą spełnia standardy polskich przepisów i może być honorowane w Polsce, a należy pamiętać, że pracownicy pochodzący z innego kraju w zakresie badań lekarskich oraz szkoleń w dziedzinie bhp podlegają takim samym przepisom, jak każdy nowo zatrudniony pracownik. W przypadku obcokrajowców z tzw. “bliskiej” zagranicy problem jest mniejszy, gdyż można taką osobę ewentualnie zaprosić na badania do Polski, natomiast w przypadku osób z drugiego końca świata postępowanie takie staje się praktycznie niemożliwe.

Główna Inspekcja Pracy stoi na stanowisku, że to na polskim pracodawcy spoczywa obowiązek oceny przepisów dotyczących badań lekarskich pracowników pod kątem zapewnienia im wyższego poziomu ochrony. Miejsce wykonania badań  pracownika delegowanego powinno zależeć od tego, który system prawny określa wyższy poziom ochrony, a oceny w tym zakresie powinien dokonać pracodawca. Pracownik może wykonać wymagane badania za granicą w sytuacji, gdy wykonanie ich w Polsce nie jest możliwe, pod warunkiem jednak, że  spełnia ono wszelkie wymogi określone przepisami polskiego prawa pracy.