11 stycznia 2024 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał indywidualną interpretację (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.790.2023.2DJD) stwierdzającą, że wartość pracy osób zatrudnionych nielegalnie na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz wartość przychodów tych osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej nie będzie stanowiła przychodów z działalności gospodarczej, określonych w art. 14 ust. 2 pkt 20 ustawy PIT .

Interpretacja odnosi się do przedsiębiorcy-wnioskodawcy, który zatrudniał sześciu pracowników na podstawie ustnych umów cywilnoprawnych, a umowy te nie zostały zgłoszone do ZUS, co wykazała przeprowadzona kontrola Powiatowej Inspekcji Pracy. Kwoty wynagrodzeń z umów zleceń ujawnione przez kontrolerów PIP nie zostały zaliczone jako koszty uzyskania przychodu. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przedsiębiorca wskazał, że przychody z działalności gospodarczej opodatkowuje na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, a do celów podatkowych prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Wnioskodawca we wniosku przedstawił stanowisko, zgodnie z którym nie powinien zaliczać do przychodu z działalności gospodarczej ujawnionych wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia oraz dodatkowego sankcyjnego przychodu w wysokości minimalnego wynagrodzenia na umowę o pracę – art. 14 ust. 2 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – gdyż przepis ten nie dotyczy osób zatrudnionych na umowę zlecenie.

Dyrektor KIS przychylił się w wydanej interpretacji do stanowiska wnioskodawcy podkreślając, przy zatrudnieniu na podstawie ustnych umów cywilnoprawnych ani wartość pracy osób zatrudnionych nielegalnie na podstawie umowy cywilnoprawnej,  ani wartość przychodów tych osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie będzie stanowiła przychodów z działalności gospodarczej, określonych w art. 14 ust. 2 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyżej wymieniony przepis ma zastosowanie tylko w przypadku ujawnienia nielegalnego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.