Od 7 kwietnia 2023 roku w związku z wejściem w życie przepisów o pracy zdalnej  pracodawcy zobowiązani są do pokrycia kosztów poniesionych przez pracowników pracujących zdalnie na prąd i Internet. Pracodawca może też wypłacić ryczałt, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanym wydatkom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. Wypłacony ryczałt nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, co powoduje pewne obawy u pracodawców związane z zakwestionowaniem jego wysokości przez administrację skarbową. Niektóre firmy boją się, że zbyt wysoka kwota ryczałtu może być potraktowana przez organy skarbowe jako forma unikania opodatkowania.  Obawy potęguje stanowisko Ministerstwa Finansów, w którym resort podkreśla, że wysokość ustalonego ryczałtu może podlegać weryfikacji a także kontroli przez Krajową Administrację Skarbową.

Część wątpliwości mogą rozwiać interpretacje indywidualne, wydane przez Dyrektora KAS. W pierwszej  z nich, z 12 maja 2023 roku  (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.341.2023.2.MN) organ potwierdził, że spółka nie musi opodatkowywać ryczałtu ani pobierać od niego składek ZUS. Interpretacja została wydana na wniosek spółki, która ustaliła ryczałt dla każdego pracownika, który wykonuje pracę zdalną co najmniej trzy dni w miesiącu kalendarzowym, a kwota ryczałtu została ustalona raz w roku, taka sama dla wszystkich, a weryfikacja pracy zdalnej następuje na podstawie danych z wewnętrznego systemu firmy do rejestracji pracy zdalnej. Zgodnie z wydaną interpretacją na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane przez pracownika świadczenia nie stanowią jego przychodu w rozumieniu tej ustawy.

W interpretacji z 22 maja 2023 roku (sygn. 0115-KDIT2.4011.170.2023.1.KC) KIS potwierdziła, że nie trzeba odprowadzać zaliczek na PIT od ryczałtu, gdyż nie jest to przychód ze stosunku pracy. W tym wypadku adresatem interpretacji była spółka, która ustaliła ryczałt w wysokości 3 złote za każdy dzień pracy zdalnej. W firmie nie była prowadzona codzienna ewidencja pracy zdalnej, lecz było to weryfikowane raz na miesiąc.