Z dotychczasowych uprawnień związanych z oddawaniem krwi pracownicy korzystali na podstawie dwóch przepisów – art. 9 ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1777) oraz z § 12 rozporządzenia MPiPS z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1632).

Na podstawie pierwszego z przytoczonych wyżej przepisów wynikało, że  honorowemu dawcy krwi przysługuje zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi, a także zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy. Z kolei drugi przepis doprecyzowywał, że oddanie krwi jest zwolnieniem od pracy na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi oraz wskazywał, że pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych badań lekarskich krwiodawcy (związanych z krwiodawstwem i niemożliwych do wykonania w dniu wolnym od pracy)

W ustawie z dnia 21 stycznia 2021 roku (Dz. U. 2021 poz. 159) wprowadzono w art. 3 zmianę obejmującą tylko ustawę o publicznej służbie krwi, w której zmieniono art. 9, rozszerzając zastosowanie przepisu na służby mundurowe, gdyż dodano, że zwolnienie przysługuje również od wykonywania czynności służbowych.

Dodano również art. 9a ustawy o publicznej służbie krwi, który będzie obowiązywał tylko w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W przepisie tym zapisano zwolnienie od pracy w wysokości 2 dni, które obejmuje dzień oddania krwi i dzień następny. Uprawnienie dotyczy honorowych dawców krwi, którzy oddali krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, i będzie przysługiwało na podstawie zaświadczenia wydanego przez regionalne centrum krwiodawstwa lub Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA. Dodatkowo po oddaniu co najmniej 3 donacji krwi lub jej składników krwiodawcy przysługuje dodatkowo ulga 33% na przejazdy w komunikacji miejskiej, kolejowej i autobusowej

Całość ustawy znajduje się pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000159/T/D20210159L.pdf