MRPiPS w odpowiedzi na interpelację poselską wyjaśniło, że dla oceny, czy dany przypadek choroby stanowi chorobę zawodową, trzeba ustalić, czy znajduje się ona w wykazie chorób zawodowych, a następnie określić związek pomiędzy jej powstaniem a narażeniem zawodowym. Spełnienie łącznie tych przesłanek umożliwia stwierdzenie wystąpienia choroby zawodowej.

W wykazie chorób zawodowych zawartym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367) znajdują się m.in.: „choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa”. COVID-19 jako choroba zakaźna jest więc objęty wykazem. Pozostaje więc ustalić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, czy zarażenie nastąpiło w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, czy też nie miało związku z pracą. W przypadku gdy zarażenie nastąpiło w związku z wykonywaniem pracy zawodowej, jest to pierwsza przesłanka (przyczynowa) dla rozpatrzenia uznania takiej choroby za chorobę zawodową. Towarzyszyć jej powinna także druga przesłanka (skutkowa), tj. potwierdzenie zmian chorobowych stanowiących skutek przebytej choroby, które świadczą o trwałym pogorszeniu stanu zdrowia.

Całość odpowiedzi można znaleźć pod adresem https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BPUHX3&view=null