Od 1 czerwca 2020 obowiązują nowe wzory formularzy – zmiany obejmują informację miesięczną i rozliczeniową dla osoby ubezpieczonej (ZUS IMIR), a także druki: ZUS RCA (imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach) oraz ZUS DRA (deklaracja rozliczeniowa).

Wzory dostosowano do zmian wprowadzanych w kilku różnych ustawach. Modyfikacje dotyczą zarówno dokumentów ubezpieczeniowych przekazywanych przez płatników składek do ZUS-u i ubezpieczonym, jak i kodów ubezpieczeniowych.

Przykładowo, we wzorze ZUS RCA dodano bloki, w których wykazywane będą przez płatników składek kwoty wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego (PPK) finansowanego przez płatnika składek.

Nowe wzory określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 81 – https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000081/O/D20200081.pdf).