Okres wypłaty zasiłku przysługującego rodzicom dzieci do lat 8 został przedłużony  do 14 lutego 2021 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 206). Nie uległy zmianie  zasady występowania o dodatkowy zasiłek, ani kryteria jego przyznawania. W dalszym ciągu nie przysługuje on, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego), a także gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r. Z jego treścią można zapoznać się pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000020601.pdf