Państwowa Inspekcja Pracy podsumowała dokonane w 2023 roku kontrole, z których 248 dotyczyło zasad wykonywania pracy zdalnej. W ich wyniku  stwierdzono, że aż w 60 % przypadków doszło do naruszeń wdrożenia regulacji pracy zdalnej, a w 7 kontrolowanych przypadkach doszło do wykroczeń. Wykazane nieprawidłowości dotyczyły między innymi odbierania oświadczeń od pracownika przed dopuszczeniem go do pracy zdalnej, a także nienależyte przekazywanie wymaganych informacji pracownikom.

Najczęstsze naruszenia dotyczyły:

  • niewykonanie obowiązku przekazania pracownikowi, z którym uzgodniono wykonywanie pracy zdalnej informacji w zakresie określenia jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy pracownika oraz wskazanie osób/organów odpowiedzialnych za współpracę z pracownikiem wykonującym pracę zdalną oraz upoważnionych do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej,
  • naruszenia obowiązku odebrania przed dopuszczeniem pracownika do pracy zdalnej oświadczenia potwierdzającego, że na stanowisku pracy zdalnej są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy,
  • naruszenia obowiązku odebrania oświadczenia od pracownika o zapoznaniu z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej,
  • naruszenia obowiązku pokrywania kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
  • naruszenia obowiązku wypłaty ekwiwalentu lub ryczałtu w związku z wykorzystywaniem przez pracowników własnych narzędzi pracy i materiałów.

Wykroczenia, które zostały wykazane w trakcie przeprowadzonych kontroli dotyczyły między innymi niewypłacania świadczenia przysługującego pracownikowi, naruszenia przepisów dotyczących uwzględnienia wniosku pracowników uprzywilejowanych o wykonywanie pracy zdalnej, braku pisemnego potwierdzenia warunków zatrudnienia pracownika pracującego zdalnie, a także nieprzestrzegania przepisów BHP.

W przypadku 99 kontroli inspekcja nie stwierdziła żadnych uchybień.

W planie kontroli PIP na 2024 rok również znalazła się praca zdalna, a głównym celem inspekcji będzie weryfikacja praktycznego zastosowania przepisów o pracy zdalnej (m.in zapewnienie pracownikom materiałów i narzędzi do wykonywania pracy zdalnej czy wypłata ekwiwalentu lub ryczałtu), prawidłowość określania zasad wykonywania pracy zdalnej, a także sprawdzenie, czy spełnianie są wymagania w zakresie BHP.

Więcej o planie kontroli PIP na 2024 rok można przeczytać w grudniowym wpisie Państwowa Inspekcja Pracy – plan kontroli na 2024 rok.