Nowe przepisy regulujące kwestie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników dotyczyć będą nie tylko czasów pandemii. Ustawodawca w projekcie przewiduje trzy rodzaje pracy zdalnej: całościową, częściową i okazjonalną (do 24 dni w roku); wykonywana ma być w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnioną z pracodawcą, np. przy zawarciu umowy o pracę, lub już w trakcie zatrudnienia. Uzgodnienie pracy zdalnej nastąpić będzie mogło z inicjatywy pracodawcy lub na wniosek pracownika, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Pracodawca zobowiązany będzie do zapewnienia materiałów i narzędzi niezbędnych do pracy, a także do pokrycia kosztów związanych z  instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych, i innych kosztów uzgodnionych w porozumieniu zawartym z pracownikiem. Obowiązek pokrycia kosztów lub wypłaty ekwiwalentu zastąpiony może zostać obowiązkiem wypłaty ryczałtu, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z pracą zdalną – przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu brane będą pod uwagę normy zużycia materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, ich udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego na potrzeby pracodawcy materiału i jego ceny rynkowe, a także normy zużycia energii elektrycznej oraz koszty usług telekomunikacyjnych.

Pracodawca będzie musiał zapewnić pracownikowi także niezbędne szkolenia i pomoc techniczną. Cofnięcie polecenia pracy zdalnej przez pracodawcę będzie możliwe z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Według projektu pracodawca będzie miał prawo przeprowadzać kontrolę w miejscu wykonywania pracy zdalnej i wykonywania tej pracy przez pracownika. Kontroli podlegać będzie bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przestrzeganie procedur ochrony danych osobowych.

Więcej informacji znaleźć można na: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw3