31 stycznia 2022 w Dzienniku Ustaw (poz. 223) ogłoszono rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2022 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia. Nowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lutego 2022 roku. Rozporządzenie określa między innymi wzór karty wypadku, będący załącznikiem do rozporządzenia, oraz określa sposób jej wypełnienia. Do karty należy dołączyć zapis wyjaśnień poszkodowanego oraz informacje od świadków wypadku, a także dokumenty sporządzone z oględzin miejsca wypadku oraz uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie zgłoszone przez poszkodowanego lub członka jego rodziny. Kartę należy sporządzić w 3 egzemplarzach: jeden dla poszkodowanego albo uprawnionego członka rodziny, drugi pozostaje u podmiotu ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku, a trzeci egzemplarz
jest przekazywany do Zakładu, jeżeli zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy.

Wzór karty oraz całość rozporządzenia znajdują się pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/223