Jakie obowiązki ze sfery bhp musi spełnić pracodawca, aby wdrożyć pracę zdalną?

Wdrożenie pracy zdalnej będzie sporym obciążeniem dla działów BHP, gdyż na ich barkach spoczywa szereg obowiązków, które trzeba wykonać przed rozpoczęciem wykonywania pracy zdalnej. W niektórych firmach trzeba będzie całą załogę poddać procesowi szkoleń okresowych z bhp, a oprócz tego dla wszystkich pracowników, którzy będą pracowali zdalnie trzeba będzie wykonać oceny ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej.

Czy pracownik wykonujący pracę zdalną musi mieć szkolenie okresowe bhp?

Tak, wdrożenie przepisów o pracy zdalnej przywróci obowiązek odbycia szkolenia okresowego przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, jeśli będą wykonywali pracę zdalną. Zatem w firmach, w których zaniechano wykonywania szkoleń okresowych na takich stanowiskach może to być dużym obciążeniem nie tylko administracyjnym, ale również finansowym. Należy pamiętać jednak, że pracodawca nie powinien dopuścić do pracy pracownika, który nie ma aktualnego szkolenia okresowego, a więc, gdyby się okazało, że część pracowników nie zdąży się przeszkolić przed wejściem w życie przepisów o pracy zdalnej, to powinni oni pracować stacjonarnie do czasu odbycia szkoleń okresowych.

Czy ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej musi spełniać jakieś szczególne wymagania?

Tak, nowe przepisy wyraźnie wskazują, co powinno być ujęte w ocenie ryzyka i jest to wpływ pracy zdalnej na:

  • wzrok,
  • układ mięśniowo-szkieletowy oraz
  • uwarunkowania psychospołeczne tej pracy.

Ponadto z uzasadnienia projektu wynika, że w ocenie ryzyka powinno się uwzględnić dodatkowo aspekty wynikające z ryzyk związanych z opieką nad dziećmi czy zwierzętami, które znajdują się w środowisku domowym.

Czy należy opracować odrębną informację o zasadach wykonywania pracy zdalnej w odniesieniu do przepisów BHP?

Na podstawie wyników ocen ryzyka każdy pracodawca powinien opracować ogólną informację z zakresu bhp, regulującą obowiązkowo 4 kwestie:

  • zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii,
  • zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej,
  • czynności do wykonania po zakończeniu wykonywania pracy zdalnej,
  • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Powyższa informacja może stanowić samodzielny dokument, ale można ją także połączyć z regulaminem/porozumieniem dotyczącym pracy zdalnej i kompleksowo w jednym dokumencie uregulować wszystkie aspekty pracy zdalnej. Aby taki dokument był wyczerpujący można w nim ująć także procedurę ochrony danych osobowych w trakcie pracy zdalnej.

Czy pracownik musi złożyć oświadczenie o warunkach lokalowych i technicznych?

Nie, wdrożenie pracy zdalnej nie będzie się wiązało z obowiązkiem złożenia przez pracowników – kojarzonego z okresu COVID-19 – oświadczenia o warunkach lokalowych. W nowych przepisach takie oświadczenie dotyczy tylko jednej specyficznej sytuacji, gdy pracodawca będzie wydawał polecenie pracy zdalnej. Takie działanie będzie z kolei możliwe w przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, czy kolejnej epidemii.

Jakie oświadczenie związane z BHP powinien złożyć pracownik?

Pracownik będzie musiał złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej 3 oświadczenia związane z BHP:

  • o zapoznaniu się z oceną ryzyka przy pracy zdalnej,
  • o zapoznaniu się z informacją dotyczącą bhp przy pracy zdalnej oraz
  • że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez niego i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.

Za co odpowiada pracownik w sferze BHP, jeśli wykonuje pracę zdalną?

Zgodnie, z nowymi przepisami pracownik będzie jedynie organizował stanowisko pracy zdalnej, uwzględniając wymagania ergonomii. Zatem odpowiedzialność za bhp, poza wyraźnymi wyłączeniami zawartymi w przepisach będzie spoczywała na pracodawcach. A co ważne nie wyłączono stosowania art. 207 § 1 KP, z którego wynika, że to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

 

Łukasz Prasołek