Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach na posiedzeniu 16.11.2022 roku rozpatrzyła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw i skierowała go na posiedzenie sejmu. Jest to znaczące przyspieszenie prac nad projektem wprowadzenia pracy zdalnej do Kodeksu pracy.

Kolejne posiedzenie sejmu zaplanowano w dniach 30.11-2.12, i już wiadomo, że sejm na posiedzeniu w dniu 30.11 zajmie się ww. projektem.

Co istotne, wydłużony został okres vacatio legis – z 14 dni do 2 miesięcy (art. 21 projektu).

Ze sprawozdaniem Komisji Nadzwyczajnej można zapoznać się pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2618