Urząd do Spraw Cudzoziemców opublikował na swojej stronie komunikat, zgodnie z którym zaświadczenia o objęciu ochroną czasową osób uciekających przed wojną w Ukrainie zachowują swoją ważność do 4 marca 2025 r. Dla osób, które posiadają zaświadczenia o objęciu ochroną czasową z datą ważności do 4 marca 2023 r., 4 września 2023 r. lub 4 marca 2024 r., oznacza to, że nie muszą one wnioskować o wydanie nowych dokumentów. Ważność tych dokumentów ulega przedłużeniu z mocy prawa.

O przedłużeniu mechanizmu ochrony czasowej uruchomionego decyzją wykonawczą w marcu 2022 r. początkowo na rok, a następnie na  kolejny rok do 4 marca 2025 r zdecydowała Rada Unii Europejskiej. Mechanizm ochrony obejmuje też cudzoziemców, których nie dotyczy ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a którzy jednocześnie należą do kategorii wysiedleńców wymienionych w decyzji wykonawczej Rady UE. Oznacza to przede wszystkim cudzoziemców, którzy nie posiadają obywatelstwa Ukrainy, nie są ich małżonkami ani najbliższą rodziną obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka, ale które legalnie przebywały w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały i nie są w stanie w bezpiecznych warunkach powrócić do kraju pochodzenia.