31 stycznia 2024 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2023 r. (Dz. U. z 2024 r. poz 55) zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców. Rozporządzenie wprowadza zmiany w przepisie  odnoszącym się do wydawania wiz osobom posiadającym Kartę Polaka. W nowym dokumencie w paragrafie 2 w ust. 1 uchylony zostaje pkt 23, który brzmiał “gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka”, a dodany zostaje pkt 30 o treści “gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka oraz w celu innym niż określony w art. 60 ust. 1 pkt 1–24b ustawy.”

Dzięki zmianom ujednolicone zostały wizy krajowe dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka oraz tych którzy występują o wizę w innych okolicznościach. Zgodnie z wcześniejszymi przepisami dla grupy osób korzystających z uprawnień Karty Polaka była wyznaczona wiza nr „18” , dla grupy osób występujących w celu innym wiza nr „23” . Od 31 stycznia 2024 r. obowiązuje tylko jedna wiza krajowa o oznaczeniu „23”. Zmiany te nie wpływają na warunki wydawania wizy krajowej.

Dla przypomnienia – Karta Polaka jest ważna przez 10 lat i potwierdza przynależność do narodu polskiego i może być wydana osobie, która nie posiada obywatelstwa polskiego, ale deklaruje polską tożsamość narodową, zna język polski i jest w stanie udowodnić, że co najmniej jeden z jej przodków był obywatelem polskim lub należał do narodu polskiego.