Od 25 marca 2024 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące zajęcia wynagrodzenia za pracę. Zmianie uległa przede wszystkim definicja wynagrodzenia określona w art. 1a pkt 17 ustawy z 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do dnia 24 marca 2024 roku zajęcie wynagrodzenia na poczet egzekucji administracyjnej obejmowało wynagrodzenia i niewyłączone spod egzekucji inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, jeżeli z tego tytułu zobowiązany otrzymuje okresowe świadczenia pieniężne. Natomiast po zmianie przepisów definicja wynagrodzenia obejmuje również „świadczenia pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wypłacane przez pracodawcę w okresie zatrudnienia, a także w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy”.

W związku z przepisami przejściowymi, które znalazły się w nowelizacji ustawy pojawiły się wątpliwości, od kiedy stosować nowe zasady. W ustawie zmieniającej zostały pisane dwa przepisy przejściowe. Pierwszy z nich, art. 11 ust. 1 mówi, że do postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych przed 25 marca 2024 roku, (tj. przed wejściem w życie nowych przepisów) stosuje się przepisy dotychczasowe. Natomiast art. 11 ust 8 mówi, że do postępowań  wszczętych po wejściu w życie zmian w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i niezakończonym przed dniem jej wejścia w życie stosuje się nowe zasady.

Ministerstwo Finansów 12 marca 2024 roku zajęło stanowisko w sprawie powyższych wątpliwości wskazując, że drugi przypadek dotyczy tylko sytuacji, gdy organ egzekucyjny prowadzi już postępowanie wobec pracownika, ale nie dokonał jeszcze zajęcia wynagrodzenia, i uczyni to dopiero po 24 marca 2024 roku. W tej sytuacji egzekucją zostaną objęte również zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Tak więc w “starym postępowaniu”, gdzie do 24 marca 2024 roku nie została wszczęta egzekucja stosuje się przepisy art 11 ust. 8 ustawy. W tym przypadku przy zajęciu wynagrodzenia za pracę po 24 marca 2024 roku do egzekucji będą stosowane nowe zasady.

 

O egzekucjach komorniczych oraz potrąceniach z wynagrodzenia można dowiedzieć się więcej na naszym szkoleniu Egzekucja komornicza oraz potrącenia z wynagrodzeń w praktycznych przykładach w 2024 roku.