Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2022 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 2750) od 1 stycznia 2023 r. pracodawcy wypełniają statystyczną kartę wypadku przy pracy na nowym formularzu. Nowy formularz jest prostszy do wypełnienia i bardziej przystosowany do przetwarzania danych w Europie. Według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wprowadzenie nowej karty i związanych z nią zmian ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Dzięki dokładniejszym informacjom i analizie przyczyn oraz skutków wypadków, praca ma stać się bezpieczniejsza.

Największą zmianą, jaką zawiera nowa statystyczna karta wypadku jest wprowadzenie w formularzu dodatkowej pozycji, gdzie wpisuje się, czy wypadek wydarzył się w związku z wykonywaniem pracy zorganizowanej w formie zdalnej lub telepracy. Dodatkowo powiększona została lista rodzajów urazów będących skutkiem wypadku (i przyporządkowanych do nich kodów) – dotychczas było ich 14, natomiast obecnie jest ich 32.

Istotnym uproszczeniem dla pracodawców jest możliwość przekazania karty na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego w postaci elektronicznej, czyli np. za pośrednictwem e-maila, co oznacza, że nie jest już konieczne posiadanie podpisu kwalifikowanego do przekazania karty w formie elektronicznej.

Przekazanie statystycznej karty wypadku przy pracy odbywa się drogą elektroniczną przez portal Głównego Urzędu Statystycznego. Jeśli jednak pracodawca zatrudnia nie więcej niż pięciu pracowników, może wysłać papierową wersję karty do Urzędu Statystycznego w Gdańsku, ale musi wcześniej przekazać uzasadnienie takiej decyzji.

Z pełną treścią rozporządzenia można zapoznać się w Dzienniku Ustaw.

Co zawiera statystyczna karta wypadku przy pracy? Kto musi sporządzić statystyczną kartę wypadku?

Za wypadek przy pracy uznajemy nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą – albo podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych albo podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia. O wypadku przy pracy mowa także, jeśli do wypadku doszło w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Wypadek przy pracy może mieć różny charakter. W trzech przypadkach pracodawca zobowiązany jest natychmiast powiadomić o zdarzeniu właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora. Są to:

  • Ciężki wypadek w pracy, czyli taki to taki, który powoduje poważne obrażenia, takie jak utrata zdolności do widzenia, słyszenia, mówienia czy rozrodczości. W skrajnych przypadkach może chodzić o choroby nieuleczalne, trwałe zaburzenia psychiczne czy niezdolność do wykonywania zawodu.
  • Zbiorowy wypadek przy pracy mający miejsce, gdy w jednym zdarzeniu dwie lub więcej osób doznało obrażeń.
  • Wypadek śmiertelny, czyli wypadek przy pracy, po którym ofiara umiera w ciągu pół roku od dnia wypadku. W każdym z tych przypadków pracodawca musi jak najszybciej poinformować odpowiednie służby: inspekcję pracy oraz prokuraturę.

Protokół powypadkowy sporządza się po każdym wypadku przy pracy. Jest to kluczowy dokument, mogący służyć do późniejszej wypłaty odszkodowania pracownikowi. Na podstawie tego protokołu albo karty wypadku tworzona jest statystyczna karta wypadku. Jeżeli protokół powypadkowy lub karta wypadku określa, że mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy (albo innym zdarzeniem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy), to pracodawca ma obowiązek sporządzić statystyczną kartę wypadku przy pracy.

Pracodawca ma obowiązek sporządzić statystyczną kartę wypadku i przekazać ją w terminie 14 dni roboczych od jej zatwierdzenia, jak wspomniano wyżej, drogą elektroniczną do Głównego Urzędu Statystycznego.

Dzięki zmianom nowa statystyczna karta wypadku przy pracy zgodna jest z polskimi normami oraz europejskimi standardami ESAW, co ma na celu lepsze i efektywniejsze przetwarzanie danych o wypadkach w całej Europie. Ministerstwo podkreśla, że nowa karta ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Zainteresowanym kwestiami BHP szczególnie polecamy webinar Zmiany w rozporządzeniu w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, który odbędzie się 19 stycznia o 7:00. Zapraszamy!