Obowiązująca od 23 kwietnia 2022 roku ustawa o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r., poz. 2305) przewiduje prawo do odprawy pieniężnej w przypadku powołania do Wojsk Obrony Terytorialnej. Osobom powołanym do WOT przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia, obliczone według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, tj.  zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU z 1997 r., nr 2 poz. 14).

ZUS wydał interpretację na wniosek firmy, której pracownik rozpoczynał pełnienie terytorialnej służby wojskowej, a firma nie była pewna, czy od wypłaconej mu odprawy trzeba odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne. Wątpliwości powstały w wyniku interpretacji par. 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1949), gdyż zgodnie z tym przepisem od odpraw wypłaconych pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej na podstawie art. 125 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP należności do ZUS nie są pobierane, co analogicznie można by zastosować do odprawy dla terytorialsów. Dodatkowo wątpliwość potęgował fakt, że ustawa, do której odwołuje się ww. przepis już nie obowiązuje.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wątpliwości rozwiał, uznając, że odprawa dla terytorialsa powinna być oskładkowana, ponieważ we wspomnianym rozporządzeniu nie ma mowy o odprawie dla osób powołanych do WOT.

Numer interpretacji ZUS: DI/100000/ 43/14/2023