Obwieszczeniem z 3 marca 2022 Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało o wprowadzeniu tymczasowych (od 4 marca do 2 kwietnia) odstępstw od części zasad dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków, jakie reguluje unijne rozporządzenie WE nr 561/2006. Podstawą do takiej decyzji jest art. 30 polskiej ustawy o czasie pracy kierowców, zgodnie z którym minister właściwy do spraw transportu może wprowadzić wyjątki lub zezwalać na tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6-9 rozporządzenia WE nr 561/2006.

W art. 14 ust. 2 rozporządzenia WE nr 561/2006 wskazano, że w pilnych i wyjątkowych przypadkach państwa członkowskie mogą zezwalać, na tymczasowe odstępstwa na okres nieprzekraczający 30 dni. Obwieszczenie z 3 marca opiera się właśnie na takim przypadku i ma zastosowanie zarówno do kierowców wykonujących krajowe, jak i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uzasadnieniem dopuszczenia dłuższej jazdy kierowców jest sytuacja związana z wojną na Ukrainie.

Odstępstwa to:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (zamiast 9)
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (zamiast 56)
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (zamiast 90)
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym 5,5 godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej 45 minut (zamiast 4,5)
  • kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju (wcześniej odpoczynek nie mógł być wykorzystany w pojeździe)

Rozporządzenie można przeczytać pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20220000293