Jeżeli pracownik zatrudniony był u pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy, a jego niezdolność do pracy na skutek choroby trwa dłużej 3 miesiące, zgodnie z art. 53 § 1 pkt 1 lit. a Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać z nim umowę bez wypowiedzenia. Okres choroby musi być jednak nieprzerwany, a do okresu zatrudnienia wlicza się czas przypadający wyłącznie przed powstaniem niezdolności do pracy.

W stanowisku z 14 kwietnia 2022 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej stwierdza, że do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, krótszego niż 6 miesięcy, od którego przepis art. 53 § 1 pkt 1 lit. a Kodeksu pracy uzależnia możliwość rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące, nie dolicza się okresu tej niezdolności. Zakres czasowy ochrony jest zatem uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, który miał miejsce przed wystąpieniem niezdolności do pracy. Jak ocenia resort, treść wspomnianego wyżej przepisu wymaga stosownego okresu pracy „u danego” pracodawcy. Okres ten rozumieć należy jako zatrudnienie lub gotowość pracownika do świadczenia pracy, a nie korzystanie przez niego z zasiłku chorobowego, czy z wynagrodzenia chorobowego/przebywanie przez niego na zwolnieniu lekarskim. Wspomniany więc okres „krótszy niż 6 miesięcy” oznacza okres zatrudnienia przed powstaniem niezdolności do pracy, jak również okres zatrudnienia pomiędzy okresem niezdolności do pracy a kolejnym okresem niezdolności do pracy z powodu choroby pracownika.

Jeżeli przerwa pomiędzy pierwszą a drugą niezdolnością pracownika do pracy z powodu jego choroby wystąpi w dni dla pracownika wolne od pracy (np. w przypadku pracownika pracującego od poniedziałku do piątku przerwa ta przypadnie w weekend), to te dni należałoby wliczyć do 6-miesięcznego „stażu”.

Okres 3 miesięcy niezdolności do pracy z powodu choroby liczyć należy natomiast według ogólnej zasady prawa pracy, czyli zgodnie z regułą potocznego (naturalnego) liczenia terminów, co będzie także spójne ze sposobem obliczania wskazanego w tym samym przepisie okresu zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy.