Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r.o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw została podpisana 27 stycznia przez prezydenta. Obejmuje on m.in. kwestie wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich za pracowników delegowanych. Ustawa doprecyzowuje też przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego
Przy okazji wdrażania unijnego pakietu mobilności dokonano ważnych zmian w treści art. 31b ustawy o czasie pracy kierowców dotyczącego przerw w jeździe w komunikacji miejskiej, a ponadto po 4 miesiącach od opublikowania ustawy zmienią się znacząco przepisy dotyczące ewidencji czasu pracy, które także dotyczą kierowców oraz motorniczych zatrudnionych w przewozach regularnych.

Z treścią ustawy można zapoznać się pod adresem: https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1835_u.htm