W załącznikach do ogłoszonego w Dzienniku Ustaw Rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 lipca 2023 roku (Dz.U. z 2023 r. poz 1240) znalazł się wykaz prac wzbronionych szesnasto- i siedemnastolatkom oraz prac dopuszczonych, niezbędnych w nauce zawodu.

Zgodnie z nowymi przepisami możliwe będzie zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych, jeżeli jest to potrzebne do odbycia przygotowania zawodowego. Załączniki do Rozporządzenia określają jednocześnie warunki zapewniające szczególną ochronę zdrowia młodocianych zatrudnionych przy niektórych rodzajach prac wzbronionych.

W uzasadnieniu do Rozporządzenia podano, że ma ono przede wszystkim ułatwienie młodocianym nauki w takich zawodach jak szkutnik, dekarz, spawacz, mechanik czy stolarz.

Zgodnie z nowymi przepisami zatrudnienie młodocianych przy pracach wzbronionych nie może mieć charakteru pracy stałej, lecz ma ograniczać się do odbycia przygotowania zawodowego.