11
LIP
2019

Płace w 2020 roku|Warszawa|19 listopada 2019 roku|

Planowane zmiany, problematyczne zagadnienia – praktyczne warsztaty dla zaawansowanych

Czas i miejsce szkolenia

 • 19 listopada 2019 r., godziny: 10:00 – 16:00
 • Warszawa, ul. Chłodna 51, biurowiec Warsaw Trade Tower.
 • zapisy na szkolenie trwają do 12 listopada 2019 r.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych i planowanych zmian w zakresie płac, a także wybranych i stwarzających najwięcej wątpliwości kwestii związanych z rozliczeń wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców.

W trakcie szkolenia poruszymy zagadnienia stwarzające najwięcej problemów, przypadki nietypowe, budzące wątpliwości. W dużej części szkolenie zostanie oparta na wyrokach, interpretacjach i stanowiskach organów państwowych.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są przede wszystkim osoby z działów kadr i płac, które odpowiadają za wypełnianie obowiązków płatnika, a więc za rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe pracodawcy czy zleceniodawcy.

Program szkolenia

Zwolnienie dochodów do 26 roku życia

 • Ogólne zasady zwolnienia wynagrodzeń osób do 26 roku życia
 • Umowy, przy których możliwe jest zastosowanie zwolnienia do 26 roku życia
 • Zwolnienie dochodów w okresie od lipca do grudnia 2019 roku
 • Zwolnienie dochodów od stycznia 20120 roku
 • Lista płac a dochody zwolnione do 26 roku życia

Planowana rezygnacja z 30-krotności minimalnego wynagrodzenia

 • Skutki rezygnacji z ograniczenia z 30-krotności minimalnego wynagrodzenia
 • Korekta listy płac za poprzedni rok a 30-krotnośc minimalnego wynagrodzenia

Planowane zmiany w zaliczkach na podatek dochodowy

 • Planowane wprowadzenie nowej stawki w podatku dochodowym – 17%
 • Zmiana zasad obliczania zaliczek na podatek dochodowy od umów o pracę
 • Planowana zmiana pracowniczych kosztów uzyskania przychodu przy umowach o pracę

Indywidualny rachunek bankowy dla podatników i płatników

 • Zasady działania jednego rachunku bankowego
 • Zasady zaliczania wpłat na poczet zobowiązań i zaległości podatkowych przy jednym rachunku bankowym

Pracownicze Plany Kapitałowe a rozliczenie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców

 • PPK a lista płac
 • Podstawa obliczenia wpłat do PPK
 • Limit 30% przeciętnego wynagrodzenia a wpłaty do PPK
 • Podatkowe i ubezpieczeniowe konsekwencje wpłat na PPK
 • Korekty listy płac a PPK
 • Zmiana deklaracji ZUS RCA w związku z wejście w życie PPK

50% koszty uzyskania przychody

 • Przedmiot ochrony prawa autorskiego – pojęcie utworu autorskiego jako warunek zastosowania 50% kosztów
 • Zasady przenoszenia autorskich praw majątkowych przy umowach o pracę – zapisy umowy, zakres obowiązków, etc.
 • Przenoszenie praw autorskich w umowach o dzieło i umowach o przeniesienie praw do utworu.
 • Zapisy istotne przy umowach o przeniesienie praw autorskich.
 • Rodzaje działalności w których można stosować 50% koszty uzyskania przychodu.
 • Stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych do 50% kosztów podatkowych.
 • Elementy umowy o dzieło z 50% kosztami uzyskania przychodu

Projekt interpretacji ogólnej dotyczącej 50% kosztów

 • Ryzyka związane z stosowanie 50% kosztów przy informatykach
 • Elementy umowy o pracę z 50% kosztami uzyskania przychodu
 • Najnowsze stanowiska organów podatkowych, wyroki sądów administracyjnych oraz planowana interpretacja ogólna dotycząca 50% kosztów przy umowach o pracę
 • Wdrożenie 50% kosztów a raportowanie schematów podatkowych organom podatkowym

Rozliczanie świadczeń socjalnych

 • Zwolnienia zapomóg losowych i socjalnych
 • Zwolnienie świadczeń okolicznościowych
 • Zwolnienie wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Kryterium socjalne z świadczenia z ZFŚS
 • Uprawnienia ZUS w zakresie weryfikacji świadczeń związanych z ZFŚS

Outsourcing – ryzyka podatkowo-ubezpieczeniowe

 • Pojęcie outsourcingu usług – po co i dlaczego taki popularny
 • Możliwość ustalenia płatnika przez ZUS – konsekwencje od obu stron
 • Ryzyka w outsourcingu na gruncie podatkowym

Samozatrudnienie a podatki i składki

 • Test przedsiębiorcy – czy będzie czy nie będzie w końcu?
 • Co zamiast testu przedsiębiorcy – co planuje Rząd?
 • Osoby samozatrudnione – ryzyka związane ze współpracą, metody minimalizacji ryzyk
 • Obowiązki raportowania wdrożenia samozatrudnienia jako schematu podatkowego – MDR
 • Współpraca z osobami prowadzącymi działalność nierejestrowaną – kiedy nie trzeba opłacać składek i podatków – dokumentacja

Rozliczenie podatku i składek – wybrane zagadnienia

 • Jak postępować w przypadku gry pracownik lub były pracownik nie zwróci składek pokrytych przez pracodawcę?
 • Jak postępować w przypadku umorzenia zobowiązań pracownika?
 • Jak opodatkować świadczenia po zmarłym pracowniku – różnicy w traktowaniu osób uprawnionych do renty rodzinnej oraz spadkobierców – jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy?
 • Na kogo wystawić PIT-11 jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał małżonek i małoletnie dzieci?
 • Kiedy bony wydawane pracownikom korzystają z wyłączenia z podstawy wymiaru składek do wysokości 190 złotych?
 • Umowa zlecenia z podmiotem trzecim w ramach której zleceniobiorca wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy – kto płaci składki?
 • W jaki sposób nie płacić składek za członków zarządu?
 • Czy od wynagrodzeń prokurentów można nie płacić składek?

 

Prowadzący

Jarosław Sawicki – prawnik, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeniach społecznych w zakresie zatrudnienia, Partner w Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne, autor kilkudziesięciu artykułów prasowych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, jak również współautor książek z zakresu opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

Forma szkolenia

Wykład, analiza przypadków, warsztaty

Cena szkolenia

 • 450,00 zł  netto  (553,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 1 osoby
 • 800,00 zł netto (984,00 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednego podmiotu
 • 1.050,00 zł netto (1.291,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 3 osób z jednego podmiotu

W cenę wliczono przerwy kawowe, lunch, oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.