1 czerwca 2021 do sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy w celu wprowadzenia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, który ma na celu uelastycznienie rynku pracy dla rodziców i opiekunów dzieci. Założenia projektu to miedzy innymi:

  • Przyznanie uprawnień z 1421p. pracownikowi – rodzicowi dziecka w wieku ukończenia przez nie 6 roku życia, czyli prawa do złożenia wniosku o wykonywanie pracy w przerywanym systemie czasu pracy, lub ruchomym bądź indywidualnym rozkładzie czasu pracy,
  • Wprowadzenie urlopu ojcowskiego w wymiarze 6 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia,
  • Zwiększenie wymiaru wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat do 40 godzin albo 5 dni w razie zatrudnienia na cały etat,
  • Zobowiązanie Ministra Pracy do uwzględnienia w rozporządzeniu w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy przypadków pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem oraz innych zdarzeń, do których doszło wskutek działania siły wyższej.

Projekt wg wnioskodawców realizuje postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE, która powinna zostać wdrożona do polskiego porządku prawnego do 2 sierpnia 2022 r.

Z projektem można zapoznać się klikając w link: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=80690BF0BFEAFBF9C12586FD00318C70