28 października 2021 Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku o sygnaturze  C-909/19 odpowiedział na pytanie, czy czas przeznaczony przez pracownika na obowiązkowe szkolenie należy zaliczyć do czasu pracy. Według Trybunału okres, w którym pracownik odbywa obowiązkowe, wymagane przez pracodawcę szkolenie zawodowe stanowi czas pracy w rozumieniu dyrektywy 2003/88, mimo, że pracownik podczas szkolenia nie wykonuje swoich zwykłych obowiązków.

Bez znaczenie pozostaje fakt, że szkolenie częściowo odbywa się poza zwykłymi godzinami pracy, bowiem dyrektywa 2003/88 w pojęciu czas pracy nie wprowadza rozróżnienia w zależności od tego, czy czas ten mieści się w ramach zwykłych godzin pracy, czy też nie; nie ma znaczenia również, czy szkolenie odbywa się w siedzibie pracodawcy czy w firmie szkoleniowej, gdyż pracownik jest zobowiązany do fizycznej obecności w miejscu określonym przez pracodawcę. Istotne jest bowiem, że szkolenie zawodowe nastąpiło z inicjatywy pracodawcy, i w konsekwencji pracownik podlega w ramach tego kształcenia instrukcjom pracodawcy. Czas odbywania takiego szkolenia należy zaliczyć do czasu pracy pracownika, i wypłacić za ten okres wynagrodzenie.

Z całością wyroku można zapoznać się na stronie: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248284&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1172530