Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (numer 8 z wykazu prac), który zakłada obniżenie składki na ubezpieczenie wypadkowe od kwietnia 2024 r.

W obecnym stanie prawnym płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe podzieleni są na dwie grupy:

  • zgłaszający do ubezpieczenia nie więcej niż 9 ubezpieczonych –  tu stopa procentowa składki wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla danej grupy działalności.
  • zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych – tu stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe  ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy dany płatnik, i ustalonego dla niego wskaźnika korygującego

Projekt Rozporządzenia zakłada zmianę kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, co pozwoli na obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie. Obniżką miałoby być objęte miedzy innymi firmy prowadzące działalność związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją, ale także między innymi firmy zajmujące się uprawą rolną i hodowlą zwierząt, produkcją artykułów spożywczych, wyrobów tytoniowych, tekstylnych, chemikaliów, metali, urządzeń elektrycznych i mebli.

Tę samą stopę procentową składki co w obecnym stanie prawnym zachowa 31 grup działalności.

W projekcie wpisano również założenia dotyczące wzrostu stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, które ma objąć tylko jedną grupę, związaną z wydobywaniem węgla kamiennego i węgla brunatnego

Projekt rozporządzenia znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych oraz z Radą Dialogu Społecznego, organizacjami związkowymi i organizacjami pracodawców, a planowana data wejścia w życie rozporządzenia to 1 kwietnia 2024 roku.

 

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o procedurach postępowania i obowiązkach pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy to zapraszamy na szkolenie: Wypadki pracownicze i niepracownicze – procedury postępowania i obowiązki pracodawcy.