Nowy projekt ustawy o sygnalistach pojawił się 6 marca 2024 roku na stronach RCL. To kolejna wersja projektu o ochronie sygnalistów (nr z wykazu UC1). Wśród zmian, które zostały wprowadzone należy wspomnieć wydłużenie vacatio legis z jednego do trzech miesięcy, dzięki czemu firmy będą miały więcej czasu na wdrożenie procedur wewnętrznych. Ponadto w nowym projekcie:

  • Rozszerzono katalog naruszeń o prawo pracy – co oznacza zmianę koncepcji i konieczność zastanowienia się nad dotychczas działającymi formami zgłoszeń z procedur antymobbingowych,
  • Rozszerzono katalogu możliwych do zgłoszenia naruszeń prawa o zachowania dotyczące: wolności i praw człowieka i obywatela, korupcji, handlu ludźmi,
  • Opisano zasady obliczana stanu załogi, który wymusza wdrożenie rozwiązań dotyczących sygnalistów,
  • Uregulowano zasady zgłoszeń anonimowych i dodano te kwestie do obowiązkowych elementów procedury zgłoszeń wewnętrznych,
  • Wprowadzono kwotę minimalnego odszkodowania dla sygnalisty, wobec którego stosowano działania odwetowe,
  • Nadano Rzecznikowi Praw Obywatelskich kompetencji do rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych w przypadku zgłoszeń dotyczących naruszeń w dziedzinie wolności i praw człowieka i obywatela.
Kolejne podejście do projektu o ochronie sygnalistów

Ostatni raz o projekcie ustawy o sygnalistach pisaliśmy w styczniu 2024 roku. Wtedy też ustawa przeszła przez szereg istotnych zmian. Rzecznik Praw Obywatelskich został nowym organem wsparcia, zastępując Państwową Inspekcję Pracy. Wprowadzono możliwość wydania zaświadczeń o ochronie dla zgłaszających naruszenia prawa, co nie było obowiązkowe w poprzedniej wersji projektu. Usunięto wymóg odebrania od zgłaszającego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Rzecznik Praw Obywatelskich stał się odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych oraz udzielanie informacji i wsparcia osobom zgłaszającym naruszenia. Proces obsługi zgłoszeń zewnętrznych obejmować będzie przyjęcie, weryfikację zgłoszenia i przekazanie go do właściwej instytucji.

W przypadku zgłoszeń wewnętrznych, na pracodawców nałożono obowiązek ustalenia wewnętrznych procedur zgłaszania naruszeń prawa. Procedury miałyby być ustalane po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników, jeśli u pracodawcy nie działają organizacje związkowe. Pracodawcy byliby również zobowiązani do informowania o procedurze zgłoszeń w momencie rekrutacji lub negocjacji przed zawarciem umowy.