Do 14 lipca Rada Dialogu Społecznego miała czas na wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie wzrostu minimalnych wynagrodzeń w 2023 roku a także minimalnej stawki godzinowej. Termin nie został dotrzymany, co oznacza, że rząd do 15 września ma czas na podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być  niższe od tych, które zostały wcześniej przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Dla przypomnienia waloryzacja minimalnego świadczenia powinna być dwukrotna – od 1 stycznia i od 1 lipca, co wynika z poziomu inflacji przekraczającego 5%.