W najnowszym numerze newslettera UODO dla IOD Prezes UODO potwierdził stanowisko co do tego, w jakich terminach można żądać od kandydata/pracownika danych dotyczących adresów zamieszkania, zameldowania lub adresu do korespondencji. W procesie zatrudnienia mamy do czynienia z dwoma etapami – w pierwszym podmiotem jest kandydat na pracownika, w drugim (po podpisaniu umowy) już pracownik. Zgodnie z zapisami art 221 § 4 Kodeksu pracy, pracodawca żąda podania danych osobowych innych niż określone w art. 221 § 1 i § 3 tylko, gdy jest to niezbędne do zrealizowania obowiązków wynikającego z przepisu prawa. Tak więc pracodawca będzie miał możliwość przetwarzania takich danych osobowych, jak adres zameldowania, zamieszkania czy adres do korespondencji, niezbędnych np. do wypełnienia formularza ZUS ZUA, dopiero po zawarciu z pracownikiem stosunku pracy. Żądanie podania tych na etapie rekrutacji jest przedwczesne, ponieważ obowiązek zgłoszenia pracownika do ZUS istnieje dopiero od dnia nawiązania stosunku pracy.